توافق وراث در خصوص تقسیم ماترک در فرض صدور سند

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور سند بر اساس سهم الارث مانع رسیدگی به توافق وراث در خصوص تقسیم مساوی ماترک نیست؛ زیرا سند بر اساس سهم الارث صادر می‌شود و حتی در صورت عدم صدور آن هم، مالکیت قهری به میزان سهم الارث حاکم بود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/25

رای دادگاه

در خصوص دادخواست ف. ح.ب. و پ. ح.ب. و ش. ح.ب. با وکالت م. ن. جباری به طرفیت الف. ح.ب. و ن. ح.ب. و ع. ح.ب. به خواسته الزام به ایفای تعهد غیر مالی بنابر الزام خواندگان به ایفاء تعهد مبنی بر تقسیم ترکه شامل پلاک ثبتی شماره 200 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران مابین ورثه به صورت مساوی طبق توافق نامه های مورخ 71/2/27 و 83/4/29 و ابطال سند رسمی موضوع سند ملک است ابطال اسناد و مالکیت صادره به شماره 36492 صفحه 26 و 36491 صفحه 257 و 50834 صفحه 358 و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به شرح دادخواست و اظهارات طرفین و اینکه انتقال سند به نام پ. و ف. و ن. همگی ح.ب. و الف. ح.ب. قبل از توافق نامه مورخه 93/6/10 بوده است و اینکه الباقی خواهان‌ها پ. و ف. خود تقاضای اخذ سند به آن مقدار را نموده‌اند که سند به نام آنان بر اساس تقسیم ارث صادر گردیده و اگر مخالفتی داشته جهت صدور سند به نام خود به آن سهم الارث نمی نمودند پس نسبت به آن امر رضایت داشته اند لذا دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس دادگاه شعبه --- حقوقی تهران- رمضان حسینی سعیداوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/22

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانمها 1 . ف. 2 . ش. 3 . پ. به طرفیت آقایان 1 . ن. 2 . ع. 3 . الف. جملگی اصحاب دعوا با نام خانوادگی ح.ب. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن حکم بطلان دعوی الزام به ایفاء تعهد بر تقسیم ماترک به صورت مساوی و ابطال اسناد مالکین با اعتبار صدور سند بر اساس سهم الارث می‌باشد، صادر گردیده دادگاه با عنایت به اینکه صدور سند بر اساس سهم الارث منعی برای رسیدگی به توافق موضوع ادعا نداشته زیرا سند بر اساس سهم الارث صادر گردیده و در صورت عدم صدور سند هم مالکیت قهری به میزان سهم الارث حاکم بوده و از طرفی دعوای الزام به ایفاء تعهد بر تقسیم ماترک به میزان مساوی در فرض وجودتوافقنامه استنادی که در حدود اسنادعادی با توجه به اصل صحت الزام حاکمیت بر طرفین دارد صحیح نبوده ،علی ای حال قطع نظر از اینکه ماهیت توافقنامه استنادی جمعی بوده واز این حیث باید مورد بررسی واقع شود دادگاه دعوی تقدیمی را به کیفیت مطرح شده صحیح ندانسته لذا با نقض دادنامه مورد اعتراض مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای تقدیمی را صادر واعلام می‌نماید رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

منبع
برچسب‌ها