مفهوم عرفی وکالت فروش بلاعزل

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تنظیم وکالت بلاعزل عرفا در مفهوم بیع است، بنابراین موکل به موجب این وکالتنامه حق مطالبه ارایه صورتحساب و یا قیمت و یا متعلق وکالت را از خویش سلب نموده است.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1392/06/05 آقای ن. ش.ت. وکیل دادگستری به وکالت از بانو ز. م. دادخواستی به طرفیت آقایان الف. م. و الف. چ. و بانو س. ق. به خواسته الزام خواندگان به ارایه صورتحساب دوران تصدی ناشی از وکالتنامه های رسمی شماره.... و.... و...... و استرداد متعلق وکالت وکالتنامه های مذکور و جبران خسارات وارده از عدم رعایت صلاح و غبطه موکل به انضمام خسارات دادرسی و صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و منع ساخت و ساز متعلق وکالت به دادگاه عمومی قزوین تسلیم و توضیح داده: موکل به لحاظ رابطه خویشاوندی به موجب وکالتنامه مورخه 1388/05/19 به نحو عام و مطلق با حق انتقال به غیر به خوانده ردیف اول وکالت می دهد تا با مراجعه به سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به اخذ حقوق مالکانه ایشان از سهم الارث مادری نسبت به پلاک ثبتی...سهم مشاع از 72 سهم مشاع از اراضی مزروعی از پنج دانگ مشاع از ششدانگ قریه..... اصلی واقع در دهستان... بخش... قزوین و 38/3 سهم مشاع از 228 سهم مشاع اراضی مزروعی از یک دانگ مشاع از شش دانگ قریه... پلاک... اصلی دهستان اقبال بخش... قزوین موضوع سند شماره... دفتر... قزوین و سه سهم مشاع از 37/66 سهم مشاع اراضی مزروعی از دو دانگ مشاع از 36 فرد شش دانگ قریه الف. آباد پلاک... اصلی دهستان اقبال بخش --- موضوع سند شماره... دفتر... قزوین اقدام نماید. متعاقب تنظیم وکالتنامه میان طرفین مقرر می‌شود که خوانده بر حسب عرف با رعایت صلاح و غبطه موکله ضمن دادن صورتحساب دوران تصدی و تشریح روند اقدامات انجام شده، متعلق وکالت (قطعه زمین ماخوذه از سازمان مسکن و شهرسازی قزوین) را عینا یا قیمتا به موکله مسترد نماید. لکن خوانده ردیف اول که اختیار توکیل داشته به خوانده ردیف دوم و ایشان نیز به خوانده ردیف سوم متعلق وکالت را تفویض می نماید. ظاهرا خوانده ردیف سوم به وکالت از موکله طی توافق هایی که با سازمان مسکن و شهرسازی داشته یک قطعه زمینی به مساحت 212/5 متر مربع به نام و حساب ایشان دریافت می‌نماید لکن خواندگان تاکنون از رد متعلق وکالت به موکله امتناع کرده اند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد وکیل دیگر خواهان در جلسه دادرسی اضافه می کند در تاریخ 1389/03/20 اقرار نامه ای در دفترخانه... قزوین تنظیم گردیده و آقای الف. چ. وکالتا اقرار نموده که با توجه به تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار قابل توکیل نیست و از اعتبار قانونی برخوردار نمی‌باشد و تقاضای الزام خواندگان را به ارایه صورتحساب دوران وکالت به اضافه استرداد متعلق وکالت عینا یا قیمتا دارد. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن شرح جریان خلاصهً به شرح زیر رای صادر می‌نماید با توجه به محتویات پرونده اولا قرارداد واگذاری شماره...... از جانب سازمان مسکن با خواهان در مورد واگذاری قطعه زمینی اخیر منعقد شده و خواهان با تنظیم وکالت بلاعزل که عرفا در مفهوم بیع تلقی می‌گردد اقدام به فروش متعلق وکالت با اسقاط کافه خیارات و انتقال و فروش مورد وکالت به هرقیمت و به هرکس و حتی صلح آن را به وکیل اعطا نموده بنابراین دیگر حق مطالبه ارایه صورتحساب و یا قیمت و یا متعلق وکالت را از خویش سلب نموده لذا دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و حکم بر بی حقی صادر می نماید. آقایان ن. ش.ت. و ع.ر. الف. وکلای دادگستری به وکالت از بانو ز. م. به رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته اند و به شرح لایحه اعتراضیه ضمن شرح جریان ایرادهایی به رای دادگاه وارد کرده از جمله: معلوم نیست بر چه اساسی دادگاه وکالتنامه را که اثر آن چیزی جز اذن در نیابت نیست افاده تملیک نموده است. درست است که اعطای اختیاراتی مانند اقدام به فروش با اسقاط کافه خیارات و غیره به وکیل داده شده می‌تواند به عنوان تسهیل انتقال رسمی تملیکی که در گذشته انجام گرفته به وکیل داده شود اما این امر در صورتی است که وکیل (خواندگان در ما نحن فیه) در پاسخ به ادعای مطروحه این امر را در محکمه با ارایه دلایل معتبر اثبات نماید و دادگاه از مجموع شرایط و اوضاع و احوال و مستندات و ادله طرفین قصد واقعی متخاصمین را احراز نماید (مطلب فوق عینا نقل شده) دادگاه هیچ یک از این موارد را رعایت ننموده و رابطه خواهر و برادری میان موکله با خوانده ردیف اول، کم سوادی و کهولت سن و عدم آگاهی از مفاهیم حقوقی از جمله قرائنی است بر تقویت انطباق وکالتنامه مستند دعوی بر معنی عرضی آن و عدم افاده تملیک از آن و نهایتا درخواست نقض رای دادگاه را دارد وکیل فرجام خوانده نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های فرجام خواهان پاسخ گفته است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقایان ن. ش.ت. و ع.ر. الف. وکلای دادگستری به وکالت از بانو ز. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/09/26 شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین موجه به نظر نمی رسد و رای دادگاه با توجه به محتویات پرونده و براساس موازین قانونی صادر شده و با توجه به بلاعزل و مبسوط الید بودن وکلای منتخب موجبی برای نقض آن به نظر نمی رسد لذا دادنامه فرجام خواسته مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار و اعتراض های فرجامی مردود اعلام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

رحمت الله سعیدی - دکتر علی خوشوقتی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها