از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ / ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ به استثنای بند (۱) و نیز تصویب نامه شماره ۸۶۵۷۳ / ت ۵۸۰۷۸ ه مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ لغو می‌شود.