ماده 13 آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها

از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تصویب نامه شماره 58144 / ت 55637 ه مورخ 1398/5/13 به استثنای بند (1) و نیز تصویب نامه شماره 86573 / ت 58078 ه مورخ 1399/7/30 لغو می‌شود.