قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ماهیت بزه قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی، تسبیب است نه مشارکت.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان الف.، م.، ذ.، و س.، دایر بر مشارکت در قتل شبه عمدی طفل الف.ق. ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی، ردیف اول 45 درصد و مابقی هرکدام ده درصد، حسب شکایت م.گ.؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، دفاعیات متهمین و با این توضیح که متهم ردیف اول هرچند اسم وی ذکر شد وی درواقع متهم شهرداری منطقه می‌باشد نه شخص مذکور که البته نماینده حقوقی شهرداری هم دعوت و دفاعیات خود را اعلام داشته و کیفرخواست صادره بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده تبصره 3 ماده 295 - 297 و 302 از قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول (شهرداری نه شخص آقای الف.) به پرداخت 45 درصد دیه کامله مرد مسلمان و سه متهم بعدی هرکدام 10 درصد دیه کامله مرد مسلمان در حق ولی دم طفل مذکور مهلت دو سال از زمان وقوع بزه محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه... تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/05/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن شهرداری منطقه به پرداخت بخشی از دیه طفل الف.ق. به اتهام مشارکت در قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی محکوم گردیده است؛ نظر به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه نظریه کارشناس های محترم سه نفره و پنج نفره دادگستری در صفحات 51 و 219 و نظریه تکمیلی هیات پنج نفره در صفحه 229 و عدم اقدام به تعطیلی ساختمان سازی توسط شهرداری علی رغم اطلاع از آن و این که شهرداری که در زمان وی حادثه مذکور اتفاق نیفتاده به نظریه کارشناسی اعتراض و تجدیدنظرخواهی کرده است (صفحات 125 و 133 دادنامه)، در بخش محکومیت شهرداری به پرداخت دیه صحیحا صادر گردیده است. علی هذا و مستندا به مواد 240 و 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 143 و 11 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاح اتهام به تسبیب در قتل غیر عمد دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد معترض تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سلیمی - کمالی

منبع
برچسب‌ها