تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۸۱

پیام: ماهیت بزه قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی، تسبیب است نه مشارکت.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان الف.، م.، ذ.، و س.، دایر بر مشارکت در قتل شبه عمدی طفل الف.ق. ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی، ردیف اول ۴۵ درصد و مابقی هرکدام ده درصد، حسب شکایت م.گ.؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، دفاعیات متهمین و با این توضیح که متهم ردیف اول هرچند اسم وی ذکر شد وی درواقع متهم شهرداری منطقه می‌باشد نه شخص مذکور که البته نماینده حقوقی شهرداری هم دعوت و دفاعیات خود را اعلام داشته و کیفرخواست صادره بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده تبصره ۳ ماده ۲۹۵- ۲۹۷ و ۳۰۲ از قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول (شهرداری نه شخص آقای الف.) به پرداخت ۴۵ درصد دیه کامله مرد مسلمان و سه متهم بعدی هرکدام ۱۰ درصد دیه کامله مرد مسلمان در حق ولی دم طفل مذکور مهلت دو سال از زمان وقوع بزه محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه... تهران نسبت به دادنامه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۸/۰۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن شهرداری منطقه به پرداخت بخشی از دیه طفل الف.ق. به اتهام مشارکت در قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی محکوم گردیده است؛ نظر به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه نظریه کارشناس های محترم سه نفره و پنج نفره دادگستری در صفحات ۵۱ و ۲۱۹ و نظریه تکمیلی هیئت پنج نفره در صفحه ۲۲۹ و عدم اقدام به تعطیلی ساختمان سازی توسط شهرداری علی رغم اطلاع از آن و این که شهرداری که در زمان وی حادثه مذکور اتفاق نیفتاده به نظریه کارشناسی اعتراض و تجدیدنظرخواهی کرده است (صفحات ۱۲۵ و ۱۳۳ دادنامه)، در بخش محکومیت شهرداری به پرداخت دیه صحیحاً صادر گردیده است. علی هذا و مستنداً به مواد ۲۴۰ و ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد ۱۴۳ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با اصلاح اتهام به تسبیب در قتل غیر عمد دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد معترض تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سلیمی - کمالی