شرط درخواست ازدواج مجدد به دلیل نشوز زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تمکن مالی زوج در درخواست تجویز ازدواج مجدد، در فرض نشوز زوجه نیز، باید احراز شود؛ زیرا تجویز ازدواج مجدد، در مقابل مبانی تحکیم خانواده، استثناء محسوب می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/04

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف. پ. فرزند الف. به طرفیت خانم ز. ش. با وکالت خانم ر. ز. فرزند ن. و آقای م. ن. فرزند ح. به خواسته اجازه ازدواج مجدد بدین توضیح که خواهان اظهار می‌دارد زوجه نسبت به من تمکین نمی کند و در عسر و حرج می باشم بنابر این من درخواست ازدواج مجدد را دارم و خوانده در دفاعیه از خود اقرار نموده است من نسبت به آن تمکین نمی کنم و قبول مینمایم که ایشان ازدواج مجدد نماید بنابراین با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان را مطابق با بند ( 1 - 3 ) ماده 16 میباشد بنابراین دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته مستندا به ماده 16 قانون حمایت از خانواده به زوج ازدواج مجدد داده می‌شود رای دادگاه حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران -حبیب اله گنجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/17

رای داداگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ز. ش. از دادنامه شماره --- مورخ 94/7/4 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای الف. پ. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه --- حکم به اجازه ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه شرایط لازم در جهت این تجویز که یک استثناء در مقابل مبانی تحکیم خانواده تلقی میشود منوط به تحقق شرایط مقرر در مادتین 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بوده که با فرض صدور حکم تمکین می‌بایست شرایط مالی زوج به نحوی باشد که توان پرداخت حقوق مالی زوجین و اداره 2 زندگی مشترک را داشته باشد لذا در مانحن فیه همانطوریکه تجدیدنظرخواه نیز با ارائه تصویر درخواست اعسار تجدیدنظرخوانده مدعی عدم توانائی مالی مشارالیه گردیده و درخواست اعسار موید عدم توانایی مالی و صحت اظهارات تجدیدنظرخواه است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ضمن نقض دادنامه معترض عنه با توجه به عدم احراز شرایط مالی مناسب زوج جهت ادامه زندگی مشترک مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 از همان قانون حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میگردد رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌علی سیفی - فردین ارژنگی ‌

منبع
برچسب‌ها