باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است

از قانون مدنی

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
1- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت).
2- حق انتفاع.
3- حق ارتفاق به ملک غیر.