نارضایتی زوجه از نحوه ارتباط زناشویی به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/08/30
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر شازند

موضوع

نارضایتی زوجه از نحوه ارتباط زناشویی به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج

پرسش

آیا نحوه ارتباط زناشویی و نارضایتی زوجه از مصادیق عسر و حرج است؟

نظر هیئت عالی

مطابق تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی، منظور از عسر و حرج موردنظر قانونگذار، به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه، با مشقت همراه ساخته و تحمل آن نیز برای وی مشکل باشد. بنابراین، اگر نحوه ارتباط زناشویی به گونه‌ای باشد که وضعیت مشقت بار و غیرمعقولی را ایجاد کند ادامه زندگی مشترک و تحمل آن مشکل بوده و می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.

نظر اتفاقی

هر چند طبق فتوای امام راحل در مسئله 11 کتاب النکاح تحریر‌الوسیله اصل همبستری با زوجه از دبر بلامانع است، اما اگر زن ناراضی باشد احوط ترک است و با عنایت به این‌که در تعریف عسر و حرج مذکور در ماده 1130 قانون مدنی مشقت و مشکل قید شده و با عنایت به این‌که همبستری با زوجه از دبر غیرمتعارف است اگر به صورت مستمر باشد و زن نیز ناراضی باشد که خود اقامه دعوا در دادگستری از علایم نارضایتی بارز اوست؛ لذا موضوع از مصادیق عسر و حرج است و زن می‌تواند به استناد آن تقاضای طلاق کند.

منبع
برچسب‌ها