موخره آیین نامه تعیین فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها (موضوع تبصره (1) بند (1) ماده (7) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد)

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری