نظریه مشورتی شماره 7/97/409 مورخ 1397/03/08

تاریخ نظریه: 1397/03/08
شماره نظریه: 7/97/409
شماره پرونده: 96-127/1-2028

استعلام:

1- با عنایت به اینکه مستند به بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کارکنان دولت در حوزه ماموریت خود از داوری منع شده اند الف- منظور از حوزه ماموریت در این ماده چیست؟ب- نحوه وچگونگی تعیین حوزه ماموریت کارمند دولت به چه نحوی است؟ ج- آیا حوزه تحت ماموریت شهرستانهای غیر محل خدمت کارمند ر ا هم در بر می‌گیرد یا خیر؟
2- در پرونده جریانی اقای الف به عنوان داور منتخب دادگاه که کارشناس رسمی رشته حسابداری می‌باشد و حوزه کارشناسی وی مشهد می‌باشد تعیین شده است ضمنا نامبرده کارمند پیمانی سازمان حسابرسی می‌باشد که مبادرت به انجام داوری نموده است با توجه به اعتراض به تعیین وی سوال این است که با توجه به اینکه موضوع داوری مربوط به شرکت خصوصی بوده و در شهرستان جغتای به عنوان داور انتخاب شده آیا نامبرده مجاز به انجام داوری بوده یا مشمول ممنوعیت قانونی می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- «اصطلاح حوزه مأموریت» که مقنن در بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی در امور مدنی برای کارمندان به کار برده است، به ویژه با توجه به سابقه تقنینی موضوع (بند 7 ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی 1318) مشابه اصطلاح «حوزه قضائی» است که برای قضات به کار می رود و بنابر این ناظر به حوزه جغرافیایی مأموریت ایشان است به کار رفتن «حوزه مأموریت» در ماده 1001 قانون مدنی در همین معنا موید این استنباط است.
2- با توجه به پاسخ سوال 1 «حوزه مأموریت» کارمندان دولت بر اساس تقسیمات کشوری تعیین می‌شود. بدیهی است حوزه مأموریت کارمندان دولت ممکن است محدود به یک بخش یا شهرستان یا استان باشد و برخی کارمندان نیز حوزه مأموریت آنان کشوری است و هر یک با توجه به حوزه مأموریت خود مشمول ممنوعیت مذکور در بند 8 ماده 469 صدرالذکر می‌باشند. ضمناً کارمند اعم است از رسمی، پیمانی و قراردادی.

منبع