وضعیت پرداخت مهریه در فرض تقاضای طلاق از سوی زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرض تقاضای طلاق از سوی زوج، وی موظف به پرداخت کامل مهریه همزمان با اجرای طلاق است؛ حتی اگر حکم بر پرداخت مهریه یا تقسیط آن، سابقا صادر شده باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 30/8/91 خانم و.الف. به وکالت از طرف آقای ب.م. به طرفیت خانم ن.پ. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که خوانده همسر شرعی و قانونی موکل بوده و یک فرزند مشترک دختر سه ساله دارند. حدود سه سال است که به علت اختلافات پیش آمده جدا از یکدیگر زندگی می نمایند و زوجه حاضر به تمکین از موکل نمی‌باشد و علیرغم اینکه طی دادنامه شماره --- - 89 محکوم به تمکین شده، ولی از تمکین امتناع می‌نماید. لذا با توجه به ناشزه بودن زوجه، صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه سوّم دادگاه حقوقی شهرستان مراغه ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. آقای ب.ق. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه اعلام وکالت کرده است. در جلسه دادرسی مورخ 28/11/91 که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده، وکیل خواهان با تکرار مطالب مطروحه در دادخواست، اضافه نموده که: «زوجه در پرونده تحت رسیدگی کلاسه --- همین دادگاه نفقه را مطالبه نموده و به علت ناشزه بودن حق نفقه ندارد و فقط مستحق دریافت حق الزحمه قبل از ایجاد اختلاف است. فرزند مشترک در نزد زوجه بوده و پدر مطابق رای دادگاه حق ملاقات دارد. جهیزیه نزد موکل نمی‌باشد و موکل ادعا دارد که جهازیه ای نیاورده است و صورت جهیزیه ای ندارد.»; وکیل زوجه اظهار داشت: «ضمانت اجرای نشوز زوجه اسقاط حق نفقه برای وی می‌باشد و نمی تواند دلیل طلاق محسوب گردد و حقوق مالی موکله مورد مطالبه می‌باشد. پرونده مطالبه مهریه در همین شعبه تحت رسیدگی می‌باشد. درخواست رسیدگی توام هر دو پرونده و اتخاذ تصمیم شایسته را دارم و در صورت پرداخت شدن کلیه حقوق مالی و قانونی موکله، ایشان حاضر به طلاق خواهد بود.»; سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و وکلای زوجین هر یک داور موکل خود را معرفی نموده‌اند و داوران منتخب هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند. دادگاه در جلسه دادرسی مورخ 5/5/92 اظهارات وکلای طرفین را در خصوص حقوق مالی زوجه استماع و در صورتمجلس منعکس و سپس جهت تعیین میزان نحله و میزان نفقه فرزند مشترک، موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 38 پرونده، میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ شش میلیون تومان و میزان نفقه فرزند مشترک را ماهیانه یکصد و پانزده هزار تومان تعیین و اعلام نموده است و طی نظریه تکمیلی تقدیمی به شرح برگ 41 پرونده، میزان نحله زوجه را مبلغ چهار میلیون تومان تعیین نموده است. وکیل زوجه به نظریه کارشناس اعتراض نموده که دادگاه اعتراض مطروحه را غیر موجه تشخیص و مردود اعلام دانسته است. وکیل زوجه به پیوست لایحه مورخ 1/10/92 صورت جهیزیه موکل خود و فاکتورهای آن را تقدیم و جهت اثبات ادعا در خصوص جهیزیه به شهادت شهود استناد نموده است. وکیل زوج با ارائه تصویر صورتجلسه تحویلی، اعلام کرد که جهیزیه زوجه بایشان تحویل گردیده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 17/12/92 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده و با توجه به اختیار مرد در طلاق زوجه خود، مستندا به مواد 1133 و 1155 قانون مدنی و 29 و 34 قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق رجعی صادر و در مورد مهریه زوجه، زوج به پرداخت مهریه در پرونده کلاسه --- شعبه سوّم حقوقی محکوم گردیده و با توجه به الزام به تمکین زوجه در پرونده کلاسه --- شعبه سوّم حقوقی، زوجه تمکین ننموده، لذا نفقه ای به زوجه تعلق نخواهد گرفت و هم چنین اجرت المثل، با توجه به نظریه کارشناسی شصت میلیون ریال و میزان نحله مبلغ چهل میلیون ریال تعیین گردیده است. زوجین دارای فرزند مشترک به نام الف. می‌باشند که حضانت وی با زوجه می‌باشد و طبق پرونده کلاسه --- شعبه سوّم حقوقی نفقه فرزند مبلغ پنج میلیون و ششصد و ده هزار ریال صادر گردیده و میزان نفقه از تاریخ اتمام مدت حکم صادره فوق تا زمان اجرای حکم ماهیانه بمبلغ یکصد و پانزده هزار تومان برآورد گردیده است و طبق پرونده کلاسه --- در روزهای پنجشنبه زوج از ساعت پانزده طفل را از درب منزل زوجه تحویل گرفته و پس از ملاقات در ساعت هیجده به همان ترتیب به زوجه تحویل خواهد داد و جهازیه زوجه با توجه به صورتجلسه مورخ 2/12/92 در اختیار وی می‌باشد. مدت اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ قطعیت آن می‌باشد. پس از ابلاغ رای صادره، وکیل زوج نسبت به آن و هم چنین وکیل زوجه با تقدیم دادخواست نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که پس از طی تشریفات قانونی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 93 مورخ 7/3/93 صرفا در خصوص تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به رای معترضٌ عنه، اعتراض مطروحه را غیر موجه تشخیص، النهایه با توجه به تعیین اجرت المثل و حق الزحمه، تعیین نحله را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و از دادنامه بدوی حذف نموده و نیز با توجه به عدم تمکین زوجه که تخلف از وظایف زناشویی بوده، تا نصف دارائی به زوجه تعلق نمی گیرد؛ لیکن زوج مکلف است حین اجرای صیغه طلاق، مهریه زوجه را نقدا و به صورت یکجا پرداخت نماید. لذا با ردّ اعتراض مطروحه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را به کیفیت مرقوم اصلاح و تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 4/4/93 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 24/4/93 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به نحله و مهریه بوده و تقاضای اصلاح دادنامه را در قسمت نحله و حذف مهریه نموده است که نسخه ثانی دادخواست به زوجه فرجام خوانده ابلاغ شد. لایحه جوابیه ای از طرف نامبرده در پرونده مشهود نیست، ولی وکیل ایشان اقدام به تقدیم لایحه جوابیه نموده است. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه وکیل زوجه، به هنگام شور قرائت می‌گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

خانم و.الف. به وکالت از طرف آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 7/3/93 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خواه انشاء گردیده، فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به حذف نحله معینه از دادنامه بدوی و نیز الزام فرجام خواه به پرداخت مهریه مافی القباله نقدا و به صورت یکجا در حق زوجه حین اجرای صیغه طلاق می‌باشد که هیچ یک از اعتراضات مطروحه وارد و موجه نیست. زیرا اولا: زوج فرجام خواه خود متقاضی طلاق زوجه اش بوده و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 مکلف است که کلیه حقوق مالی زوجه از جمله مهریه وی را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقدا و به طور یکجا در حق زوجه تادیه نماید و اگرچه زوجه فرجام خواه در پرونده دیگری مستقلا مهریه مافی القباله خود را مطالبه نموده و زوج به موجب دادنامه غیر قطعی صادره به پرداخت آن در حق زوجه محکوم گردیده است، ولی چون حکم صادره در خصوص مورد، حسب اظهار وکلای طرفین، هنوز به مرحله اجرا درنیامده و صرف صدور حکم در خصوص مورد، تکلیف قانونی زوج را در پرداخت یکجای مهریه حین اجرای صیغه طلاق در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده ساقط نمی‌سازد. لذا اعتراض وکیل زوج به این قسمت از دادنامه فرجام خواسته وجاهت قانونی نداشته و مردود می‌باشد. ثانیا: در دادنامه بدوی علاوه بر تعیین اجرت المثل بمبلغ شصت میلیون ریال برای زوجه مقرر گردیده که زوج مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان نحله در حق زوجه پرداخت نماید و چون با تعیین اجرت المثل، استحقاق زوجه نسبت به نحله با توجه به مفاد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و بند ب ذیل آن منتفی خواهد بود. لذا اقدام مرجع محترم تجدیدنظر به حذف نحله معینه از دادنامه بدوی به جهت تعیین اجرت المثل برای زوجه، منطبق بر موازین قانونی بوده و از این حیث ایراد و اشکالی بر این قسمت از دادنامه فرجام خواسته وارد نمی‌باشد. مضافا به اینکه اقدام دادگاه به حذف نحله معینه از دادنامه بدوی به نفع فرجام خواه بوده و علت اعتراض وکیل فرجام خواه به این تصمیم دادگاه در دادنامه فرجام خواسته برای این شعبه دیوان نامفهوم و نامعلوم می‌باشد. به هر تقدیر، چون دادنامه فرجام خواسته در قسمت های معترض ٌعنه موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر این قسمت دادنامه مرقوم مترتب نمی‌باشد و اعتراضات وکیل فرجام خواه در حدی نمی‌باشد که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد، فلذا ضمن ردّ اعتراض فرجام خواه، مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض ٌعنه ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون

عبّاسیان - کریم پور نطنزی

منبع
برچسب‌ها