رای شماره 44 مورخ 1383/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 245/82

شاکی:آقای داود زوبین فر

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوی و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 13 اردیبهشت 1383

شماره دادنامه: 44

مقدمه: الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1093 موضوع شکایت آقای داود زوبین فر به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین به خواسته ابطال رای مورخ 31/5/80 هیات اختلاف به شرح دادنامه شماره 215 مورخ16/2/81 حکم برد شکایت صادر نموده است.ب- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/764 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای داود زوبین فر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 215 مورخ 16/2/81 به شرح دادنامه شماره 20 مورخ 16/1/82 با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

علاوه بر اینکه دادنامه شماره 20 مورخ 16/1/82 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان که در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به دادنامه بدوی انشاء شده متضمن تایید مدلول دادنامه بدوی می‌باشد، اساساً مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نیست و موجبی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع