رای شماره 853 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بروجن به خواسته ابطال جدول 15 عوارض شهرداری در خصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی بروجن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

جدول (15)- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری جهت اجراء در سال 1400

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

عوارض بر ارزش

افزوده ناشی

از اجرای

طرح های توسعه

شهری

A-S2p

A: ارزش افزوده زمین بعد از عقب نشینی

P: بها یک متر مربع زمین پس از عقب نشینی (با احتساب ارزش افزوده)

S: مساحت زمین قبل از عقب نشینی

S1: مساحت زمین عقب نشینی شده

S2: مساحت زمین پس از عقب نشینی

1. کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در بر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه ای واقع می‌شوند و یا بنا به وضعیتی چون حق درب و... ارزش ملک بالاتر میرود عوارضی تحت عنوان ارزش افزوده برای باقیمانده زمین برای یک بار تعلق می‌گیرد که هنگام دریافت پروانه از صاحبان این قبیل املاک توسط شهرداری وصول خواهد گردید.

2. در مورد املاک واقع در معرض اجرای طرح های تعریض معابر و توسعه میادین که زمان اجرای عمومی طرح های مذکور توسط شهرداری اعلام نگردیده است و مالکین جهت اخذ پروانه ساختمانی و نوسازی، به صورت تدریجی و به مرور زمان به شهرداری مراجعه می نمایند و مالک موظف به رعایت عقب نشینی می‌باشد به طریق زیر عمل می‌شود:

الف) شهرداری با توافق مالک و رعایت ضوابط مربوط به اشرافیت و سایه اندازی اقدام به محاسبه تراکم و سایر موارد بر اساس متراژ زمین قبل از عقب نشینی خواهد نمود در این حالت ارزش افزوده زمین به هر میزان از مالک دریافت نخواهد گردید. مالک نیز متعهد به واگذاری زمین عقب نشینی قبل از صدور پروانه به شهرداری می‌باشد.

ب)در صورت عدم موافقت مالک با بند الف و تقاضای بها زمین عقب نشینی شده ارزش افزوده زمین طبق تعرفه محاسبه و وصول خواهد گردید و سپس بها زمین عقب نشینی شده کاشناسی و به ایشان پرداخت خواهد شد.

ج)حداکثر مبلغ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری به میزان بها زمین عقب نشینی می‌باشد.

تبصره: بها زمین عقب نشینی شده و بهاء زمین پس از عقب نشینی توسط قانون کارشناسی املاک و توسط کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در شرح دادخواست تقدیمی، خواستار ابطال مقرره موصوف شده، زیرا اخذ عوارض جهت نوسازی ملی از سوی شهرداری را غیر قانونی دانسته و برابر اعلام شهرداری بروجن مبنی بر عقب نشینی از سمت های شمال و جنوب ملک، به میزان جمعاً 110/540 متر مربع ملک شخص تعریض و جزو خیابان می‌شود و برابر قانون ماده واحد قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری، شهرداری مکلف به پرداخت بهاء ملک وفق قیمت روز می‌باشد در حالی که شورای اسلامی بروجن وفق جدول مذکور برابر این تعریض عوارض تعیین نموده و عنوان این عوارض ارزش افزوده اعلام شده است در حالی که در شرح فوق شهرداری مکلف به پرداخت ملک در اختیار گرفته شده است لذا خروج از مالیات، و این مصوبه خلاف مقررات بوده و خواستار ابطال آن هستم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی رغم ابلاغ تاکنون پاسخی از سوی شورای اسلامی شهر بروجن واصل نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب می‌شود و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308- 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین جدول (15) عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری جهت اجرا در سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر بروجن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

منبع