رای شماره 189 مورخ 1400/03/31 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع/9900887

شماره دادنامه: 140009970906010189

تاریخ: 1400/03/31

شاکی: موسسه شهر زبان بستاک

طرف شکایت: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: مصوبه الگوی توسعه مراکز غیر دولتی منطقه 18 تهران مصوب جلسه شماره 876 مورخ 15/5/97 شورای نظارت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران (پیوست نامه شماره 121/108679 مورخ 22/5/1397)

شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به خواسته مصوبه الگوی توسعه مراکز غیر دولتی منطقه 18 تهران مصوب جلسه شماره 876 مورخ 15/5/97 شورای نظارت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران (پیوست نامه شماره 121/108679مورخ 22/5/1397) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مدیریت آموزش و پرورش منطقه 18 شهر تهران با سلام و احترام

در راستای توسعه متوازن مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی، و پیشنهاد شورای نظارت آن منطقه به پیوست الگوی توسعه مراکز غیر دولتی آن منطقه که در جلسه شماره 876 مورخ 15/5/97 شورای نظارت این اداره کل مصوب شده است به تفکیک علمی و زبان جهت اطلاع ارسال می‌گردد. مقتضی است باتوجه به شرایط منطقه بررسی ون نسبت به اجرای آن اقدام گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: این مصوبه نقض آشکار اصول رقابت و اصل 44 قانون اساسی و تبصره های 1 و 2 ماده 7 قانون اصلاحی اجرای هیات های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- سوابق بند پ ماده 5 قانون تاسیس مدارس غیر دولتی به صدور مجوز تاسیس موسسه یا مرکز غیر دولتی از اختیارات شورای سیاست گذاری برنامه ریزی نظارت مرکزی می‌باشد که در اجرای بند 2 تبصره 4 ذیل همان ماده به صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مرکز به شورای نظارت این اداره کل تفویض گردیده است. 2- موازین ماده 2 آیین‌نامه موضوع ماده 31 قانون مذکور، تشخیص نیاز مرحله یا منطقه به مدارس با مرکز آموزش به پیشنهاد شورای نظارت شهرستان یا منطقه و تایید نهایی آن با شورای نظارت استان (شورای نظارت این اداره کل) است. 3- اطلاق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از شمول فعالیت های آموزشی خارج بوده و درخصوص فعالیت های تجاری اشخاصی است.

پرونده شماره ه- ع/9900887 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه الگوی توسعه مراکز عیردولتی منطقه 18 تهران مصوب جلسه 876 مورخ 15/05/1397 شورای نظارت اداره کل آموزش و پرورش استان تهران، در جلسه مورخ 24/03/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی

نظر به این که اولاً: مطابق ماده (5) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1395، وظایف و اختیارات شورای سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی در چندین بند احصا شده که از جمله آن‌ها تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی، صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور و نظارت بر عملکرد آن‌ها می‌باشد. ثانیاً: به موجب تبصره (4) ماده مورد اشاره شورای نظارت مرکزی می‌تواند برخی از اختیارات خود را به شورای نظارت استان تفویض نماید که یکی از آن‌ها صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی است. ضمن اینکه همین امر به موجب ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1398 هیات وزیران مورد تاکید قرار گرفته است. ثالثاً: برابر ماده (31) قانون موصوف: «آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می‌رسد» که بر این اساس آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف در سال 1398 به تصویب هیات وزیران رسیده است و وفق ماده (2) آیین‌نامه مزبور تشخیص نیاز هر محله یا منطقه به مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به پیشنهاد شورای نظارت شهرستان یا منطقه و تایید نهایی آن توسط شورای نظارت استان محول گردیده است. رابعاً: به صراحت تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب سال 1387، فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ از شمول قانون مزبور خارج شده‌اند. خامساً: براساس بند «ث» ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390: «کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود» در حالی که مستند به ماده (1) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، هدف از وضع این قانون، ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت و ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی بوده و از این رو تاسیس مراکز آموزشی تخصصاً از شمول مقررات مربوط به حوزه کسب و کارها و تسهیل صدور مجوزها خارج می‌باشد. مضافاً اینکه قانون تاسیس و اداره مدارس مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در سال 1395 به تصویب قانونگذار رسیده و از این رو موخر بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب سال 1387 می‌باشد و با توجه به حکم خاص مقرر در این قانون برای تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، این امر به طور موضوعی از شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خارج است. بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگیرئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها