ادعای عسر و حرج به جهت عقیم بودن زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/07/27

پیام: با تحقق شرط بند 10 عقد به زوجه اجازه داده می‌شود با وکالت ایجاد شده بتواند خود را مطلقه نماید./س

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ص. ی. ن. در مورخه 98/6/3 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به دلیل عقیم بودن زوج به طرفیت ص. م. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در 88/3/28 با خوانده ازدواج نموده است. لیکن مطابق شرط و عسر و حرج تقاضای طلاق دارم. شعبه * 98/9/17 تشکیل جلسه داده است. خواهان اعلام کرده یازده سال است.ازدواج کردیم فرزند داریم. چهار سکه ازمهریه را حاضرم بذل کنم. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داور زوجه نظر به عدم سازش داده است. ص 18 لیکن داور زوج اعلام کرده ایشان حاضر به طلاق نیست ص 20 ) دادگاه زوج را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی نموده در مورخه 98/9/20 لیکن زوج اقدام ننموده است.دادگاه به موجب دادنامه شماره * 98/12/17 با تحقق شرط بند 10 عقد به زوجه اجازه داده با وکالت خود را مطلقه نماید. اقای ص. م. نسبت به دادنامه اعتراض نموده و اعلام مشکل مالی جهت هزینه پزشکی قانونی داشته است. دادگاه تجدیدنظر نیز از دادگاه بدوی خواسته مجددا نسبت به معاینه زوج اقدام شود. پزشکی قانونی به شرح ص 45 اعلام کرده زوج از جهت بیضه چپ دچار مشکل است. ولی وضعیت رحم زوجه طبیعی است.و توصیه به روش های کمک باروری نموده است. مجددا دادگاه خواسته در مورد عقیم بودن زوج اعلام نظر شود. پزشکی قانونی اعلام کرده نیاز به اسکن می‌باشد. که زوج اعلام کرده بضاعت مالی ندارد. لذا دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره * 1400/04/15 دادنامه بدوی را تایید نموده است. اقای ص. م. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه ایشان و پاسخ زوجه در زمان شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره * 1400/04/15 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ص. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/04/15 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی با تحقق شرط بند 10 عقد به فرجامخوانده اجازه داده با وکالت ایجاد شده بتواند خود را مطلقه نماید. وارد و موجه نمی‌باشد. و دادنامه فرجامخواسته با توجه به اینکه زوجین بعد از ده سال از ازدواج صاحب فرزند نشده اند و زوج نیز طبق نظریه پزشکی برای باروری دارای مشکل می‌باشد. مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه فرجامخواه ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد 370 و 396 قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی به عمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می‌نماید./ا 400/8/5

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. ت.

منبع
برچسب‌ها