قابلیت استماع دعوی تقسیط از پرداخت جزای نقدی درخصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون قاچاق کالا و ارز

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/07
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

قابلیت استماع دعوی تقسیط از پرداخت جزای نقدی در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون قاچاق کالا و ارز

پرسش

با عنایت به مواد 31 از قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن و ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 529 ،530 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دعوی تقسیط از پرداخت جزای نقدی در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون قاچاق کالا و ارز قابلیت استماع را دارد؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه در ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر مقنن در خصوص جزای نقدی تعیین تکلیف کرده، قاضی اجرای احکام مقام قانونی تقسیط جزای نقدی است و نسبت به محکومین مشمول قانون قاچاق کالا و ارز چون در قانون مربوط نص صریحی وجود ندارد به دلالت ماده 51 قانون اشعاری تقسیط جزای نقدی با جری تشریفات مربوط بر عهده دادگاه است.

نظر اکثریت

در مورد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مستند به مدلول تبصره 1 ماده 31 آن قانون و نیز با امعان نظر به ماده 14 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 95/6/23 رییس محترم قوه قضاییه، قابلیت استماع در دادگاه را ندارد و می بایست از طریق واحد اجرای احکام کیفری اقدام شود و در خصوص جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز و نیز با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص موضوع سوال، در قانون قاچاق کالا و ارز و با امعان نظر به مدلول تبصره ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی را تابع مقررات اجرای احکام کیفری دادگاه ها دانسته و با توجه به ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری، دعوی تقسیط جزای نقدی جرایم موضوع قاچاق کالا و ارز در دادگاه قابلیت استماع را دارد.

نظر اقلیت

در خصوص جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر همان نظر اکثریت است اما در خصوص جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز با عنایت به ماده 60 قانون مذکور به لحاظ سکوت قانونگذار که در مقام بیان بوده و به امکان یا عدم امکان تقسیط جزای نقدی اشاره ننموده؛ لذا ارتباطی با دادگاه پیدا نمی‌نماید و قابلیت استماع در دادگاه را ندارد و می بایست از طریق واحد اجرای احکام کیفری اقدام شود.

منبع
برچسب‌ها