مرجع صالح رسیدگی به اعتراض درخصوص دستور ضبط وثیقه توسط دادستان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اعتراض در خصوص دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه،در صلاحیت دادگاهی است که دادستان در معیت آن انجام وظیفه می کند.

رای خلاصه جریان پرونده

دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشهر پس از رسیدگی به اتهام متهم آقای م. ن. وتفهیم اتهام واخذ وثیقه علیه نامبرده به اتهام عضویت درحزب منحله دمکرات ونگهداری سلاح جنگی وشکاری ومهمات جنگی به صورت غیرمجاز قرارمجرمیت وکیفرخواست صادرواز دادگاه انقلاب ارومیه (مرکز استان آذربایجان غاربی) تقاضای کیفر نامبرده را کرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام متهم رسیدگی ورای مقتضی صادرنموده ولیکن درمرحله اجرای حکم به علت عدم حضورمحکوم علیه واخطاربه وثیقه گذار وعدم معرفی محکوم علیه معاون دادستان ارومیه دستور ضبط وثیقه را صادرکرده است نسبت به این دستوراعتراض وپرونده به دادگاه صادرکننده رای ارسال شد. شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه با توجه به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به قرار وثیقه را در صلاحیت دادگاه انقلاب ندانسته لذا قرارعدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی پیرانشهر صادرکرده است شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر ادعای عدم صلاحیت دادگاه انقلاب ارومیه را نپذیرفته واستدلال کرده است اولا رای بدوی توسط دادگاه انقلاب ارومیه صادرشده ثانیا دستور ضبط وثیقه توسط معاونت دادستانی آن حوزه صادرشده مضافا ً اینکه اجرای حکم با دادگاه صادرکننده حکم بدوی است وجهتی برای رسیدگی به اعتراض ضبط وثیقه در سوی این دادگاه ملاحظه نمی گردد لذا قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب ارومیه صادروپرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشوارسال می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیاردیوان عالی کشوراجمالا مبنی بر تایید صلاحیت شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض به دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه باید دردادگاهی رسیدگی شود که دادستان درمعیت آن دادگاه انجام وظیفه می‌نماید لذا درخصوص اختلاف حاصله بین شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه (دادگاه صادرکننده رای) وشعبه --- دادگاه عمومی جزایی پیرانشهر درمورد صلاحیت رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار آقای ع.ع. نسبت به دستورمعاون دادستان ارومیه (دستورضبط وثیقه) مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه حل اختلاف می نماید

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها