رای شماره 280 مورخ 1382/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 280

تاریخ: 1382/07/27

کلاسه پرونده: 104/81

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 13 و 15 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/258 موضوع شکایت آقای محمدجعفر اکبری به طرفیت زمین شهری تبریز به خواسته واگذاری معوض به شرح دادنامه شماره 772 مورخ 25/12/1366 حکم برد شکایت صادر نموده است.

ب) شعبه یازدهم در رسیدگی به موضوع شکایت آقای رحیم پایدار به وکالت از خانم پروین عظیم‌پور به طرفیت: اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی- سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجانشرقی، به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به واگذاری زمین معوض مشابه مورد مالکیت به شرح دادنامه شماره 2179 مورخ 23/12/78 قرار رد شکایت صادر نموده است.

ج) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/384 موضوع شکایت آقای جواد حامد بابایی و غیره به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجانشرقی به قائم مقامی اداره کل زمین شهری استان آذربایجانشرقی به خواسته، اعتراض به تصمیم مندرج در نامه شماره 23895/03/04 مورخ 12/10/71 اداره خوانده و واگذاری زمین معوض به هر کدام از مالکین به شرح دادنامه شماره 83 مورخ 29/1/78 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که تفاوت مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و اجتماع وحدت شرایط لازم جهت تحقق امر تناقض محرز نمی‌باشد بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع