تاثیر اعلام آدرس جدید خوانده بر صلاحیت دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که طبق گواهی مامور ابلاغ در آدرس اعلامی، خوانده شناخته نشود، اعلام آدرس جدید وی توسط خواهان تاثیری بر صلاحیت دادگاه ندارد؛ زیرا ملاک تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ر. و.د. به طرفیت خانم م.الف. م.ل. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و نه میلیون و سیصد هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی تقدیم محاکم عمومی حقوقی مشهد کرده است و آدرس خوانده را نیز مشهد اعلام کرده است و لکن حسب گواهی مامور ابلاغ در آدرس اعلامی شناخته نشده است و النهایه خواهان طی لایحه‌ای آدرس جدید وی را کرج اعلام نموده و بر همین اساس شعبه --- دادگاه حقوقی مشهد به موجب دادنامه شماره --- -- 1393/11/29 ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی کرج اعلام نظر کرده و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرج نیز با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است صلاحیت خود را نپذیرفته و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع شده و تحت نظر قرار دارد، مفاد قرارهای طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه‌های عمومی حقوقی مشهد و کرج به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی به دادگاه عمومی حقوقی مشهد آدرس خوانده را مشهد اعلام نموده است مضافا اینکه در قولنامه مستند دعوی نیز آدرس خانم م.الف. م.ل. مشهد اعلام شده است و با استناد به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مناط و ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین نظر دادگاه عمومی حقوقی کرج صائب است و مستندا به ماده 28 قانون مذکور با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی مشهد حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها