رای شماره 97 مورخ 1381/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 35/81

شاکی: شهرداری اراک

موضوع: ابطال نظریه شماره61/110205مورخ14/11/1380دفتر امور حقوقی وزارت کشور

تاریخ رای: یکشنبه 19 خرداد 1381

شماره دادنامه: 97

مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است به لحاظ حدوث اختلاف فی‌مابین این شهرداری و محدوده شرکت‌های تولیدی در مورد عوارض صادرات،این شهرداری به منظور اخذ نظریه حقوقی مراتب را طی نامه1380/10/29 از ادراه حقوقی وزارت کشور استعلام که پاسخ واصله به شماره 61/110205 مورخ1380/11/14بامستندات مورد اشاره در استعلام این شهرداری مغایر بوده به گونه‌ای که قابلیت امعان‌نظر وعمل را نداشته ومیبایست ابطال گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده25قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مذکور در این ماده قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است نظر به اینکه نظریه شماره61/110205مورخ1380/11/14مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور صرفا اظهارنظر در قبال استخدام به عمل آمده از ناحیه شهرداری اراک بوده و متضمن ایجاد قاعده و دستورالعملی که عنوان بخشنامه را دارا باشد نیست علیهذا از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع