معیار ابلاغ معتبر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هدف غایی از امر ابلاغ رسانیدن اوراق اخطاریه و دستورات دادگاه به شخص مخاطب است؛ بنابراین ابلاغی مناط اعتبار است که به اطلاع مخاطب رسیده باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای الف.پ. فرزند ش. به طرفیت آقای الف.پ. فرزند ش. به طرفیت آقای م.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- موضوع پرونده کلاسه --- صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه دادنامه مذکور در تاریخ 1392/11/24 به واخواه ابلاغ گردیده و واخواهی در تاریخ 1393/01/31 انجام گرفته و نظر به اینکه بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت واخواهی نسبت به افرادی که مقیم ایران می‌باشند بیست روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد لذا واخواهی خارج از مهلت قانونی انجام گرفته و دادگاه مستندا به تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست واخواهی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ورامین- داداش زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/08/26 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که بر قرار رد واخواهی الف.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/11/08 به‌ لحاظ خارج از مهلت بودن اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا هرچند مقنن به شرح ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی برای افراد مقیم ایران مهلت بیست روز در جهت طرح دعوی واخواهی نسبت به آراء صادره از محاکم نخستین معین نموده است لیکن احتساب این مهلت منوط به احراز صحت ابلاغ به شخص واخواه می‌باشد ثانیا هدف غایی از امر ابلاغ همانا رسانیدن اوراق اخطاریه و دستورات دادگاه به شخصی هدف که آگاه کردن اوست می‌باشد و ابلاغی مناط اعتبار است که به اطلاع مخاطب رسیده باشد این درحالیست که در مانحن‌ فیه اخطاریه ارسالی در جهت تشکیل جلسه دادرسی وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی به الف.پ. ابلاغ و دادنامه نیز به همان آدرس ارسال و حسب گواهی مامور ابلاغ در تاریخ 1392/11/24 وفق ماده 70 قانون مارالذکر ابلاغ شده است حال آنکه نامبرده در آن مقطع در آدرس اعلامی توسط خواهان آن پرونده سکونت نداشته است و ابلاغ صورت گرفته به نظر دادگاه صحیح نبوده است بنابراین دادگاه با تشخیص در فرجه بودن درخواست واخواهی و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌ عنه پرونده را جهت رسیدگی به درخواست واخواهی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه و مستشار 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی

منبع
برچسب‌ها