قرار تعلیق تعقیب و ارتکاب جرم در دوران تعلیق - نشست قضایی (2)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/25
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر اسدیه

موضوع

قرار تعلیق تعقیب و ارتکاب جرم در دوران تعلیق

پرسش

1- آیا در صدور قرار تعلیق تعقیب استماع آخرین دفاع متهم لازم است ؟ چنانچه در دوره تعلیق تعقیب متهم مرتکب جرم شده یادستورات دادسرا را رعایت نکند در صورتیکه قبل از صدور قرار آخرین دفاع وی هم اخذ شده باشد آیا احضار مجدد متهم و تشکیل جلسه مجدد جهت صدور حکم محکومیت لازم است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

1- مستفاد از ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که دادستان شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب را مقتضی بداند بدون اینکه نیاز به اخذ آخرین دفاع از متهم باشد می‌تواند اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب نماید. 2- الف: در حالتی که علت لغو قرار تعلیق تعقیب موضوع تبصره 1 ماده ی 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، عدم اجرای دستورات مقام قضایی باشد، تعقیب ادامه می یابد و با فرض تفهیم اتهام به متهم و اخذ آخرین دفاع، موجب قانونی جهت تفهیم مجدد اتهام و اخذ آخرین دفاع نیست، مع الوصف با لحاظ ماده 251 قانون موصوف و الغای قرار تامین کیفری با صدور قرار تعلیق تعقیب، برای متهم باید قرار تامین کیفری مجدداً صادر گردد. ب: چنانچه علت لغو قرار تعلیق تعقیب متهم، صدور کیفرخواست به لحاظ ارتکاب به یکی از جرائم مذکور در تبصره 1 ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد، با فرض تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع قبل از صدور قرار تعلیق تعقیب و لحاظ رفع اثر از قرار تامین صادره در اجرای ماده 251 قانون فوق الذکر، مقام قضایی ذیربط در دادسرا، باید با لحاظ مقررات مربوط به تعدد جرم قرار تامین مناسب را صادر و تعقیب را ادامه دهد و در این صورت با توجه به معتبر بودن اقدامات قبلی انجام یافته نیازی به تفهیم مجدد اتهام و اخذ آخرین دفاع نمی‌باشد.

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد صدور قرار تعلیق تعقیب بدون اخذ آخرین دفاع خواهد بود، و از طرفی صدور حکم بر محکومیت متهمی که دستورات دادگاه را در مدت تعلیق رعایت نکرده نیازمند احضار مجدد وی و تشکیل جلسه می‌باشد، چه اینکه وفق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری به محض صدور قرار تعلیق تعقیب تامین کیفری متهم مرتفع می‌گردد، و لذا لازم است مجدد متهم احضار شده و پس از اخذ تامین و انجام تحقیقات مقتضی حکم محکومیت صادر شود. ضمن اینکه در متن تبصره ماده 81 قانون فوق الذکر نیز عنوان شده که در صورت عدم رعایت دستورات دادگاه یا ارتکاب جرم جدید با رعایت مقررات مربوطه به تعدد تعقیب به عمل می آید و پرواضح است که تعقیب متهم نیازمند احضار مجدد وی و تفهیم اتهام و اخذ تامین می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در متن ماده 81 عنوان شده در صورت ضرورت، دادستان می‌تواند از متهم تامین اخذ نماید لذا باید گفت با صدور قرار تعلیق تعقیب تامین صادره مرتفع نشده و به قوت خود باقی است بنابراین اگر آخرین دفاع متهم اخذ شده باشد (بر فرض ارتکاب جرم در دوره تعلیق و یا عدم انجام دستورات دادگاه) هیچ نیازی به احضار مجدد متهم و برگزاری جلسه نیست.

منبع
برچسب‌ها