اصحاب دعوی جلب ثالث

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی جلب ثالث لزومی به دخالت خواهان اصلی به عنوان یکی از خواندگان وجود ندارد؛ زیرا برخلاف تاسیس ورود ثالث ضرورتی به مداخله اصحاب دعوی اصلی در دعوی جلب ثالث نیست و خوانده یا خواندگان در دعوی مذکور، صرفا شخص و اشخاص ثالثی هستند که به دادرسی جلب می‌شوند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/05

رای دادگاه

در خصوص دعوی شرکت پایساز عمران سازه به شماره ثبت 335422 اداره ثبت شرکتهای تهران با وکالت بعدی آقای م.ر. ح.خ.ق. و شراره احمدی به طرفیت بانک ملت شعبه گلفام آفریقا با وکالت آقای پ. الف. به خواسته صدور و اعلام حکم ورشکستگی شرکت مذکور با قید تاریخ توقف بر اساس نظریه کارشناس رسمی و تعیین مدیر تصفیه بدین شرح که شرکت خواهان در سال 1383 در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده به موجب دادخواست تقدیمی اظهار داشته به علت اوضاع نابسامان اقتصادی و عدم وصول چکهای دریافتی و همچنین بواسطه اعمال تحریم های بین المللی و محدودیت در فعالیت های بازرگانی شرکت قادر به پرداخت دیون خود به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک خوانده نمی‌باشد و متوقف است و صدور و اعلان حکم ورشکستگی شرکت را خواستار شده در جریان رسیدگی آقای پ. الف. به وکالت از ناحیه بانک ملت در امر دادرسی وارد و مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث نموده که در خصوص دعوی جلب ثالث به موجب دادنامه --- مورخ 93/3/13 قرار رد دادخواست صادر گردیده و اما احراز ورشکستگی و توقف شخص تاجر مستلزم اخذ نظریه کارشناسی می‌باشد دادگاه این وظیفه را به کارشناس رسمی محول تا کارشناس با ملاحضه محتویات پرونده و دفاتر و اسناد مالی شرکت شرکت خواهان اعلام نماید که آیا شرکت مذکور از پرداخت دیون خود متوقف است یا خیر و در صورت توقف تاریخ دقیق آن را معین و همچنین بنا به درخواست وکیل محترم بانک خوانده نوع ورشکستگی را نیز تعیین نماید که کارشناس بر اساس وظیفه خود به موجب نظریه تقدیم اجمالا بیان داشته که شرکت خواهان از سال 1388 و بعد از آن توان پرداخت دیون خود را نداشته و متوقف می‌باشد که این نظریه با عتراض وکیل محترم بانک خوانده مواجه و دادگاه هیات مرکب از سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری را انتخاب و نظریه هیات کارشناسی نیز نتیجتا بر این مبنا قرار گرفت که شرکت خواهان از سال 1388 توانایی پرداخت بدهی های خود را به خاطر تحریم ها و اوضاع و احوال بد اقتصادی نداشته و این امر از پایان همان سال به وضوح خود را نشان داده است لازم به ذکر است وکیل محترم بانک خوانده طی مدافعات خود درخواست تعیین نوع ورشکستگی و توقف را نموده که کارشناسان در نظریه های تقدیمی علل ورشکستگی و توقف شرکت را تحریم های بین المللی و اوضاع و احوال بد اقتصادی اعلام نموده لهذا دادگاه با مداقه در نظریات کارشناسان و با عنایت به قروض و بدهی های شرکت مستندا به مواد 412 لغایت 440 و 536 و 537 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت پایساز عمران سازهبه شماره 335422 اداره ثبت شرکتهای تهران با قید تاریخ توقف پایان سال 1388 صادر و اعلام می‌نماید.دادگاه اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران را به عنوان مدیر تصفیه و جهت رسیدگی به امور شرکت ورشکسته تعیین می‌نماید حکم صادره به طور موقت قابل اجرا می‌باشد رای صادره ظزف مدت 10 روز از ابلاغ از ناحیه شرکت ورشکسته و ظرف مدت یک ماه از ناحیه اشخاص ذینفع ساکن ایران و ظرف مدت دو ماه از جانب اشخاص ذینفع مقیم خارج از کشور قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

قاضی مامور به خدمت شعبه --- دادگاه عمومی تهران- محمد متولی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/05

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک ملت با وکالت پ. الف. به طرفیت 1 - قدسی دریانیان 2 - رحمن محرمی 3 - عباس مخصوص 4 - موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین 5 - سید عباس موسوی سنگسری 6 - شرکت پایساز عمران سازه (با وکالت م.ر. ح.خ.ق. و م. ط.) نسبت به دو دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/05 که به موجب آن حکم به ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده با تاریخ توقف پایان سال 1388 صادر شد و دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/13 صادره از همان شعبه که به موجب آن قرار رد دادخواست جلب ثالث تجدیدنظرخواندگان دیگر در دعوای اصلی به جهت ضرورت دخالت خواهان اصلی به عنوان یکی از خواندگان در دعوی طاری مزبور و عدم ذکر جهات و مستندات دعوی مزبور صادر شد با دقت در محتویات پرونده اولا راجع به دعوی جلب ثالث منتهی به رای اخیرالذکر قطع نظر از آنکه استدلال مرجع محترم بدوی دایر بر لزوم دخالت خواهان اصلی به عنوان یکی از خواندگان در دعوی جلب ثالث موجه نیست و برخلاف تاسیس ورود ثالث ضرورتی به مداخله اصحاب دعوای اصلی در دعوی جلب وجود ندارد و خوانده یا خواندگان صرفا شخص و اشخاص ثالثی اند که به دادرسی جلب می‌شوند، با توجه به اینکه مقصود خواهان جلب ثالث مبانی این دعوا و تاسیس طاری نبوده و مقتضی رسیدگی علیحده است لهذا در نتیجه قرار مزبور منطبق با موازین قانونی است و دادگاه به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی النهایه قرار تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید ثانیا نسبت به شرکت تجدیدنظرخوانده و حکم ورشکستگی با توجه به اینکه بنا به اعتراض تجدیدنظرخواه به نظریه هیات کارشناسی مستند رای تجدیدنظرخواسته، در این مرحله از دادرسی موضوع به هیات پنج نفره کارشناسان ارجاع گردید و 4 نفر از این هیات به شرح نظریه مبسوط ابرازی با تبیین ارقام تسهیلات دریافتی و فعل و انفعال انجام یافته در شرکت و حسابرسی صورت های مالی سنوات قبل از سال 1391 بر اساس اطلاعات مندرج در دفاتر شرکت و اظهارنامه عادی مالیاتی فعالیت شرکت را تا پایان سال 1391 تایید نموده و توقف در آن را منطبق با وضعیت مالی شرکت ندانسته و نظریه هیات با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق بوده و اعتراض موثر و موجهی به آن اقامه نشده است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد و موجه دانسته به استناد ماده 412 قانون تجارت و بند ه- ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی اولیه شرکت تجدیدنظرخوانده صادر می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع
برچسب‌ها