نظریه مشورتی شماره 7/1401/573 مورخ 1401/06/13

تاریخ نظریه: 1401/06/13
شماره نظریه: 7/1401/573
شماره پرونده: 1401-127-573 ح

استعلام:

در خصوص دعوای فک پلاک خودرو اگر مالک اولیه «الف»، خودرو را به شخص «ب» با سند عادی بفروشد و خودرو چند بار با سند عادی به اشخاص دیگر منتقل شود و مالک نمی‌داند ایادی بعدی چه کسانی هستند، آیا طرح دعوای مالک اولیه «الف» به طرفیت «ب» مبنی بر فک پلاک خودرو و خسارات دادرسی قابل استماع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اختصاص پلاک انتظامی خودرو به اشخاص، حقی که نسبت به آن پلاک ایجاد می‌شود، مانند حق تعقیبی است که مالک نسبت به عین مال خود دارد؛ لذا طرح دعوا به طرفیت خریدار اول یا دیگر خریداران و یا متصرف خودرو کافی و چنین دعوایی مسموع است.

منبع