2 - رئیس سازمان

از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود. انتصاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است.
رئیس سازمان همطراز مقامات مندرج در بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف زیر را عهده دار می‌باشد:
1- عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین نامه های مربوط
2- پیشنهاد سیاست های راهبردی سازمان به شورای عالی استاندارد جهت تصویب
3- مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت ها، وظایف و اختیارات
4- پیشنهاد تعرفه های مورد نیاز سازمان جهت تصویب به شورای عالی استاندارد
5 - پیشنهاد دستورالعمل های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورای عالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
6 - نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان
7- بررسی و اجرای دستورالعمل و روشهای اجرائی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورای عالی
8 - تلاش در جهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور
9- شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده دار می‌باشد.
تبصره - رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان، روسای مراکز و مدیران استانی تفویض کند.
رئیس سازمان عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهشهای علمی کشور، شورای عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی سلامت را برعهده دارد.
تبصره - رئیس سازمان می‌تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده کند.