ماده 9 تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

حریم کابل‌ های برق در زیر زمین و زیر سطح آب نیم متر به صورت افقی و تا دو متر به صورت عمودی از محور کابل مطابق ضوابط فنی وزارت نیرو با حق دسترسی می ‌باشد و در مواردی که کابل با سایر تأسیسات شهری از قبیل تلفن، لوله ‌کشی آب، فاضلاب، گاز و مانند آن تقاطع نماید ضوابط فنی متداول شبکه انتقال و توزیع نیروی برق باید رعایت شود.