توجه اتهامات متعدد در حین قرار عدم صلاحیت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/23
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ملارد

موضوع

توجه اتهامات متعدد در حین قرار عدم صلاحیت

پرسش

در پرونده هایی که ازحوزه های قضایی دیگر تحت عنوان قرارعدم صلاحیت ارسال می‌گردد و به شعبه ای ارجاع می‌شود پس از مداقه در پرونده مشخص می‌شود که اتهام های دیگر وجود داشته است که در قرار عدم صلاحیت ذکر نشده است شعبه مرجوع الیه با چه تکلیفی مواجه است؟

نظر هیئت عالی

فرض مطروحه می‌تواند از مصادیق اختلاف در صلاحیت (مثبت) محسوب گردد؛ زیرا با توجه به ملاک مواد 89 و 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکلیف شعبه مرجوع الیه به رسیدگی، تنها در محدوده موارد اتهامی است که به آن شعبه ارجاع شده است و از سوی دیگر به موجب ماده 313 قانون فوق الذکر به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توأمان و یکجا رسیدگی گردد. بنابراین شعبه مزبور باید ضمن اعلام مراتب لزوم رسیدگی توأمان به شعبه ای که پرونده امر را در خصوص قسمتی از اتهامات با قرار عدم صلاحیت ارسال داشته است، در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت (مثبت) نسبت به ارسال پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به مرجع ذیربط اقدام کند. بدیهی است که چنانچه شعبه اولیه با صدور قرار عدم صلاحیت (در خصوص اتهاماتی که قبلا اظهار نظر ننموده)؛ مبادرت به ارسال باقیمانده پرونده بنماید، اختلاف در صلاحیت منتفی است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه پرونده ارجاع شده است وجهت جلوگیری از اطاله دادرسی ازشعبه مربوطه به تمامی موضوعات اتهامی پرونده رسیدگی می‌نماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه قرار صادره از حیث اتهامات متعدد متهم ناقص می‌باشد وفقط موضوع اتهامی که در قرارعدم صلاحیت ذکر شده است به این حوزه ارسال و آن به شعبه مربوطه ارجاع شده است قاضی رسیدگی کننده می بایست پرونده را جهت رفع نقص و تصمیم گیری در خصوص سایر موارد به شعبه ارسال کننده اعاده نماید تا به اتهامات متعدد متهم پس از اصلاح قرار عدم صلاحیت و ذکر تمامی عناوین محرمانه توأمان رسیدگی گردد.

منبع
برچسب‌ها