رای شماره 287 مورخ 1381/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 271/81

شاکی: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 80/1224 شعبه ششم تجدیدنظر

تاریخ رای: یکشنبه 12 آبان 1381

شماره دادنامه: 287

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در پرونده کلاسه 80/1224 مطروحه در این شعبه که منتهی به صدور دادنامه 492 مورخ 1381/04/23 گردیده و طی آن رای صادره از سوی هیات حل اختلاف همعرض مورخ 1380/06/07 مورد تایید قرار گرفته و نهایتاً شکایت و اعتراض کارگر شاکی به نام آقای امیر عبداللهی‌حقی مردود اعلام گردیده بر اثر سهو و استنباط غیر صحیح اعضای این شعبه اشتباهی به وقوع پیوسته که ذیلاً خلاصه‌ای از آن به استحضار می‌رسد.آقای امیر عبداللهی‌حقی کارگر موسسه اطلاعات و شرکت ایران چاپ بوده‌اند که حسب ادعای خود با داشتن 18 سال و ده ماه سابقه کار در مور 1375/06/26 اخراج گردیده‌اند به همین جهت با مراجعه به اداره کار درخواست بازگشت به کار می‌نماید.کارفرما علت اخراج را عدم حضور کارگر به مدت 2 ماه در محل کار خود (غیبت) اعلام و توضیح می‌دهند به اتهام سرقت در این مدت بازداشت بوده‌اند و پس از رهایی و مراجعه به شرکت اعلام عدم نیاز گردیده است.اتهامات منتسبه به کارگر دو مورد بوده: الف- نگهداری اموال مسروقه ب- نگهداری آنتن ماهواره که در مورد اول به حکم مرجع صالح قضایی برائت حاصل نموده و در مورد اتهام ردیف دوم به پرداخت جزای نقدی محکومیت یافته‌اند.هیات حل اختلاف در رای 1380/06/07 خود چون غیبت و ترک کار از ناحیه کارگر ناشی از بازداشت وی تشخیص و موضوع اتهامات کارگر را خارج از شکایت کارفرما دانسته ولی به لحاظ اینکه علت بازداشت را ناشی از اراده و فعل کارگر تلقی می‌نماید و مدت 69 روز در محل کار خود حضور نداشته قطعی همکاری را از مصادیق ماده 27 قانون کار ندانسته و حکم برائت صادره در مورد او را مطلق ندانسته و به لحاظ اینکه در رابطه با اتهام دوم کارگر حکم محکومیت صادر گردیده است با استفاده از مفهوم مخالف ماده 17 قانون کار خواسته وی را مبنی بر بازگشت به کار و اعتراض شاکی غیر مسموع تشخیص و نهایتاً مزایای سنوات خدمت به ماخذ سال 5/2 ماه حقوق برای وی تعیین می‌نماید.کارگر نسبت به رای مذکور معترض می‌گردند و پرونده در شعبه چهارم بدوی دیوان مطرح و منتهی به صدور دادنامه 1632 مورخ 1380/09/07 از شعبه مذکور می‌شود که مورد تجدیدنظر خواهی اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران قرار گرفته پرونده تجدید نظری با کلاسه 80/1224 در شعبه ششم تجدیدنظر مطرح می‌گردد.اعضای این شعبه با این قصور و استنباط که چون کارگر بدواً درارای دو اتهام بوده که نسبت به یکی برائت حاصل و نسبت به اتهام دوم محکومیت یافته است پس موضوع غیبت او ناشی از بازداشتی بوده که خود در مقدمات و بروز آن مقصر بوده و ناشی از فعل و اراده او بوده محکومیت وی را مورد اتهام دوم بر اثر قصور وی تشخیص و نهایتاً چون محکومیتی یافته بود موضوع را در حد مصداق مفهوم مخالف ماده 17 قانون کار تشخیص و بر این اساس رای هیات حل اختلاف را مطابق با ضوابط قانونی تشخیص و شکایت و اعتراض کارگر را غیر وارد اعلام می‌نمایند.اینک پس از بررسی مجدد موضوع و با احراز اینکه عمل مجرمانه نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای مطابق قانون دارای مجازات حبس نبوده بلکه صرفاً جزای نقدی داشته و اگر اتهام دیگری متوجه کارگر نمی‌بود هرگز بازداشت نمی‌گردید تا غیبت تلقی گردد و با عنایت به اینکه در خصوص اتهام اصلی (نگهداری مال مسروقه) که علت بازداشت وی صرفاً اتهام مذکور بوده برائت حاصل نموده‌اند و نتیجه‌گیری به این نحو که ایام غیبت وی به علت بازداشت خارج از اراده وی بوده که در پایان حکم برائت هم تحصیل نموده. فلذا موضوع از مصادیق ماده 17 بوده نه مخالف آن و هیات حل اختلاف می‌بایست رای به بازگشت به کار کارگر صادر می‌نمود، دادنامه صادره از این شعبه مواجه با ایراد و اشکال بوده و در صدور آن اشتباه شده است. با اعلام مراتب درخواست پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شاکی از بزه نگهداری اموال مسروقه برائت حاصل نموده و در مورد داشتن تجهیزات ماهواره نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده و با این وصف قطع رابطه کارگری او با کارفرما به شرح رای مرجع حل اختلاف کار وجاهت قانونی نداشته و در نتیجه رد شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف کار موافق قانون نبوده است. بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 492 مورخ 23/4/81 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت6/80/1224 دادنامه مذکور مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی و صدور رای مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع