رابطه دعوی صدور شناسنامه فرزند با اثبات نسب

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور شناسنامه برای فرزند، فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع اثبات نسب است و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب، صدور حکم در این خصوص صدور شناسنامه ممکن نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ط.ک. به طرفیت خواندگان اداره ثبت احوال و آقای ح.س. به خواسته اثبات نسب و صدور شناسنامه برای فرزندم الف.ق. و الف.ق. (همسرم) و الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید برای فرزندم الف. و الف.ق. و کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخ 1391/02/31 مدعی وجود گواهی ولادت بچه‌ام و در ثبت احوال اعلام و به همین جهت محکمه در تاریخ 1391/03/01 مبادرت به استعلام از اداره ثبت احوال نمود که اداره مزبور در تاریخ 1391/03/28 پاسخ و به استعلام برای الف.ق. مربوط به ثبت احوال باغ ملک که متولد 1388/04/23 فرزند ع. اعلام که خواهان فرزند خود در تاریخ 1391/02/05 دو سال تمام اعلام از طرفی طرح دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم فاقد وجاهت بوده زیرا اخذ ثبت شوهرش به واسطه خواهان می‌باشد و شوهرش فرد عاقل و بالغ بوده و امور و سرپرستی آن را خواهان به عهده ندارد و از طرفی اثبات نسب ادعای خواهان می‌باشد نسبت به شوهرش انجام پذیرفته و دعوی مطروحه خوانده دوم نمی‌باشد. حالیه محکمه با توجه به شرح فوق در مورخه دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم وفق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر و در خصوص خوانده دیگر وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به کیفیت مطروحه دعوی خواهان را قابلیت استماع ندانسته و قرار رد صادر می‌گردد. رای صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

قاضی مامور به خدمت در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت - ملکوتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ط.ک. به‌ طرفیت اداره ثبت احوال و آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/18 صادره از شعبه محترم اول دادگاه حقوقی شهرستان پاکدشت موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به‌ خواسته اثبات نسب و صدور شناسنامه برای فرزند مشترک ایشان و آقای الف.ق. به ‌شرح منعکس در دادنامه می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به‌ نظر نمی‌رسد به‌ جهت اینکه اولا خواسته اثبات نسب از ناحیه خواهان به‌ طور صحیح مطرح نگردیده تا قابلیت رسیدگی داشته باشد ثانیا صدور شناسنامه فرع بر صدور حکم نسبت به موضوع اثبات نسب می‌باشد و قبل از رسیدگی به موضوع اثبات نسب و صدور حکم در این خصوص صدور شناسنامه میسور نیست و با عنایت به اینکه دادنامه معترض‌ عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثر قانونی و منقصت قضایی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان‌ نظر باشد و موجب بی‌ اعتباری و نقض دادنامه معترض‌ عنه گردد از ناحیه تجدیدنظرخواهی ارائه نگردیده علی‌هذا دادگاه به استناد ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجته تایید می‌نماید رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نامدار- توکلی

منبع
برچسب‌ها