تکلیف دادگاه تجدید نظر در فرض صدور رأی از مرجع فاقد صلاحیتقابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه قدرت نمایی با چاقو

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادگاه عمومی ضمن رسیدگی به سایر اتهامات مطرح شده در پرونده به اتهام طفلی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته است،رسیدگی نماید،دادگاه تجدید نظر ضمن نقض حکم،پرونده را برای تفکیک و ارسال آن به مرجع صالح به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.(ملاحظه به نظر می‌رسد طبق بند پ ماد 450 دادگاه تجدیدنظر خود باید اقدام به ارسال پرونده نماید...)مجازات بزه قدرت نمایی با چاقو، قابل تعلیق است.(ملاحظه:برخلاف صراحت بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 )

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/23

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1 - ع. ش 18 ساله 2 - م. ف 22 ساله با وکالت آقای الف. ن 3 - م. م 18 ساله 4 - س. ب 21 ساله 5 - م. ع. (مشهور به م.ع.) 27 ساله 6 - م. ب. 7 - م. ب. 8 - و. ص. 9 - الف. ش دائر بر متهمان ردیف اول تا پنجم تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد به طور دسته جمعی و متهمان ردیف ششم تا نهم دائر بر تظاهر و قدرت نمائی با سلاح سرد به طور دسته جمعی و فحاشی و شرکت در تخریب عمدی موضوع شکایت بدوی ع. الف و م. ن.الف. از توجه به محتویات پرونده ،با عنایت به شکایت شاکیان و گزارش مرجع انتظامی ،و دلایل منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران به مورخه 93/10/27 و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده و دفاعیات غیر موثر متهمان ردیف اول و سوم و پنجم و نیز عدم حضور سایر متهمان بزه های انتسابی به متهمان به جز ردیف دوم محرز است لذا دادگاه به استناد مواد 2 - 608 - 677 و 620 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هر یک از متهمان ردیف اول و سوم تا نهم را دو سال حبس و 74 ضربه شلاق در خصوص قدرت نمائی با سلاح و ردیف ششم تا نهم را علاوه بر آن به یک میلیون ریال جزای نقدی در خصوص فحاشی و سه سال حبس در خصوص تخریب عمدی محکوم و اعلام می‌نماید در خصوص متهم ردیف دوم آقای م. ف با عنایت به نحوه دفاعیات و اظهارات برخی متهمان مبنی بر اینکه در روز درگیری حضور نداشته است وقوع بزه محرز نیست به استناد بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره به استناد ماده 232 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به متهمان ردیف اول ،سوم و چهارم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشدو در خصوص سایر متهمان غیابی و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -حسین رجایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تهران تاریخ: 1395/07/25

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان 1 . ع. ش با وکالت خانم الف.الف. م. 2 . م. ع. (مشهور به م.ع.) با وکالت آقای ر. ن 3 . م. م با وکالت آقای م. م.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/01/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان‌ها از بابت اتهام قدرت نمایی با سلاح سرد (چاقو) هر یک به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده اند. با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواهان‌های ردیف اول و دوم دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده و دادنامه نیز بر اساس دلایل و قرائن موجود در پرونده اصدار یافته است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی آنان مستندا به بند الف ماده 455 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری و با اصلاح مشخصات تجدیدنظرخواه ردیف دوم از م. ع. مشهور به م.ع. به م.ع. مشهور به م. ع. مطابق سند سجلی وی و با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص آنان و رضایت شکات دو سال حبس تعزیری آنان را تخفیف و تقلیل هر یک به تحمل پنج ماه حبس و 74 ضربه شلاق آنان را تخفیف و تقلیل هر یک به تحمل بیست ضربه شلاق و با احراز جهات تعلیق با اعمال ماده 46 قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات پنج ماه حبس آنان را به مدت یک سال صادر که در صورتی که محکومین از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت آن مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شوند پس از قطعیت دادنامه اخیر علاوه بر آن به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق لغو و حکم معلق نیز اجرا خواهد شد، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به این نحوه تائید می‌نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه ردیف سوم با عنایت به لایحه تجدیدنظرخواهی و تصویر شناسنامه وی که حکایت از داشتن زیر 18 سال سن در زمان ارتکاب جرم دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های اطفال با رعایت موازین موضوعه دارد لذا دادگاه به استناد ماده 304 و بند پ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به وی نقض و پرونده را جهت تفکیک و ارسال آن به مرجع صالح، دادگاه اطفال به دادگاه بدوی اعاده و مراتب نیز اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد شیری خان- نظر ملک رئیسی

منبع
برچسب‌ها