نظریه مشورتی شماره 7/1401/970 مورخ 1402/02/17

تاریخ نظریه: 1402/02/17
شماره نظریه: 7/1401/970
شماره پرونده: 1401-88-970 ح

استعلام:

در چک‌های صیادی جدید ماهیت ثبت در سامانه بانکی چیست؟ آیا شرط صحت است یا شرط لزوم؟ به عبارتی، آیا می‌توان گفت به سبب عدم ثبت در سامانه، صدور چک هم صورت نگرفته است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به‌موجب تبصره یک اصلاحی 1400/1/29 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1397/8/13، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.

منبع