درخواست ابطال بیع با سند عادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی ابطال بیع با سند عادی انتقال پلاک ثبتی، باتوجه به عادی بودن قرارداد قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/18

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ه. عرفانی به وکالت از خواهان‌ها خانم ها الف. و ث. و م. هر سه م. به طرفیت آقای م.ع. د. به خواسته ی ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 91/11/26 در خصوص پلاک ثبتی فرعی --- از اصلی 7 و 8 و تحویل ملک با احتساب کلیه هزینه های قانونی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال ؛دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست نظر به اینکه عمده علت ذکر شده جهت ابطال مبایعه نامه مزبور از سوی وکیل خواهان‌ها عدم ذکر مدت معین برای خیار شرط می‌باشد با التفات به مندرجات قراردادعادی مورخ 91/11/26 صرفنظر از نوع عقد و رابطه ی حقوقی متداعیین نظر به اینکه صرف عبارت مبلغ 30 درصد ثمن معامله به عنوان فسخ قرارداد توافق شده است که طرفین متعهد می‌شوند در صورت فسخ از طرفین دریافت خواهد شد مندرج در هامش قرارداد ،دلالت بر خیار شرط نمی‌نماید تا عدم ذکر مدت موجب تسری ماده 401 قانون مدنی باشد بلکه در عرف درج اینگونه عبارات به معنای فسخ قرارداد با توافق طرفین است که در صورت تحقق مبلغی به عنوان غرامت فسخ از سوی متقاضی به طرف مقابل پرداخت می‌شود واین معنی جایز شدن عقد لازم و خروج از لزوم عقد نمی‌باشد و موضوع منصرف از شرط خیار فسخ جهت یک طرف قرارداد است بنابه مراتب و باعنایت به اینکه دعوی مزبور مستند به ادله دیگری نمی‌باشد وبا لحاظ حاکمیت اصل لزوم قرادادها مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس - زارعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ه. عرفانی به وکالت از طرف ث. / الف. و م. (همگی) میرزائی نسبت به دادنامه شماره --- - 93/10/18 شعبه دوم محاکم عمومی پردیس مشعر بر صدور حکم به ابطال و رد دعوای ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 91/11/26 از این جهت وارد وموثر است که باتوجه به عادی بودن قرارداد و عنوان مذکور در ستون دادخواست اساسا دعوای بدوی قابلیت پذیرش نداشته فلذا ضمن نقض رای معترض عنه درخصوص دعوی بدوی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها