مدعی در دعوی مطالبه نفقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در عقد دایم نفقه زوجه برعهده زوج است و زوج باید نشوز زوجه و عدم تعلق نفقه به وی را در دادگاه اثبات کند.

رای دادگاه بدوی

دادخواست خانم م.ک. به طرفیت شوهرش آقای م.الف. دایر به مطالبه نفقه از 1392/01/01 با توجه به اظهارات وکلای طرفین در محضر دادگاه نظر به این که زوجه با ادعای اینکه زوج قادر به انجام عمل زناشویی نیست زندگی مشترک را به میل خود ترک نموده و در منزل پدر خود ساکن شده است و نظر به این که استحقاق زوجه نسبت به نفقه منوط به تمکین از زوج است دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده 1108 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران- احمدی‌نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. به‌ طرفیت م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/02 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه نفقه معوقه از مورخ 1392/01/01 با توجه به مجموع محتوایت پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود زیرا اولا مطابق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ثانیا زوج دلیلی مبنی بر نشوز زوجه و عدم تعلق نفقه بدوی به دادگاه ارائه نکرده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب یاد شده ضمن قبول دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و با استناد به ماده 1107 قانون مدنی حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه در حق زوجه از تاریخ 1392/01/01 لغایت صدور حکم به میزان ماهیا نه مبلغ سه میلیون ریال با بت اصل خواسته 820/000 ریال با بت خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر و اعلام می‌کند این رای قطعی است.

رئیس ومستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مرادی هرندی- روحا نی

منبع
برچسب‌ها