ماده 12 تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

در صورت کاهش حریم‌ های خطوط برق در اجرای این تصویب ‌نامه و پرداخت ما به ازایی به دلیل اعمال محدودیت‌ های پیشین و براساس مستندات موجود توسط شرکت های برق، محدودیت های پیشین به درخواست مالک و تأدیه وجه آن به قیمت کارشناسی روز با رعایت مقررات مربوط مرتفع می ‌گردد.

تبصره - چنانچه حریم‌ های خطوط برق واقع در معابر عمومی و یا اراضی متعلق به بخش‌ های عمومی و دولتی و یا نیروهای نظامی و انتظامی کاهش یابد، املاک یا اراضی آزاد شده بدون دریافت هرگونه وجهی به دستگاه اجرایی مربوط واگذار خواهد شد. در مورد سایر اراضی برابر با طرح‌ های توسعه و عمران کالبدی ذی‌ ربط مصوب اقدام خواهد شد.