خوانده دعوی تحویل فرزند

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: -در دعوی الزام به تحویل فرزند، اگر اداره بهزیستی او را به عنوان فرزندخوانده با حکم دادگاه به اشخاصی واگذار کرده باشد، باید افراد اخیرالذکر نیز علاوه بر اداره بهزیستی خوانده دعوی قرار گیرند؛ درغیراین صورت قرار رد دعوی صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم الف.ب. فرزند م. و آقای ح.ح. فرزند ذ. به ‌طرفیت 1 - شیرخوارگاه حضرت رقیه 2 - سازمان بهزیستی به‌ خواسته اثبات نسب که متعاقبا دراین قسمت دادخواست را مسترد نموده است و صدور حکم به الزام به تحویل فرزند و دادخواست دیگر خواهان خانم الف.ب. فرزند م. با وکالت م.م. به ‌طرفیت آقای م.ح. به خواسته اثبات نسب در خصوص دادخواست اخیر؛ دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت خواهان و خوانده می‌باشد و شهادت شهود تعرفه شده که در راستای صحت ادعای خواهان شهادت داده‌اند و از طرف دیگر خوانده (آقای ح.) اظهارات خواهان را تایید نموده است. و حسب آزمایش دی ان ای به‌ عمل آمده رابطه پدر و مادری فی‌ما بین فرزند پسر به نام ع. (م.) را نسبت به خواهان و خوانده تایید نموده است. لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 1158 و 1273 و 1275 قانون مدنی ومواد 229 و 230 و 241 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات نسب طفل به ‌نام ع. (م.) نسبت به آقای ح.ح. به‌ عنوان پدر طفل و خانم الف.ب. به‌ عنوان مادر طفل صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دادخواست اولیه خانم الف.ب. و آقای ح. به‌ طرفیت شیرخوارگاه حضرت رقیه و سازمان بهزیستی به خواسته حکم الزام به تحویل فرزند مشترک دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده باعنایت به اینکه حسب محتویات پرونده مبین این امر می‌باشد که طفل تحویل آقای و.ج. و خانم م.الف. قرارگرفته است که ضرورت داشت نامبردگان نیز به ‌عنوان خوانده دعوی قرار می‌گرفتند که به این نحو اقدام نگردیده است لهذا دادگاه دعوی خواهان را دراین قسمت وارد تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - حاتمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ح. و خانم الف. به‌ طرفیت اداره بهزیستی استان تهران از دادنامه --- - 901123 مورخه 1393/08/03 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به ‌موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظر خواندگان به ‌طرفیت اداره بهزیستی به خواسته اثبات نسب و تحویل فرزند مشترک به‌ نام ع. (م.) بدین شرح که خانم الف. با دفترچه بیمه شخصی به‌ نام ز. جهت وضع حمل به بیمارستان مراجعه و پس از وضع حمل بدون اطلاع بیمارستان ترک نموده نهایتا فرزند وی تحویل اداره بهزیستی تهران (شهر ری) شده است و اشخاص به اسامی و.ج. و خانم م.الف. طفل مذکور را به‌ عنوان فرزندخواندگی با رای دادگاه از بهزیستی تحویل گرفته‌اند وقتی طفل در اختیار افراد اخیر می‌باشد و دادگاه در خصوص اثبات نسب رای بر نسب طفل به تجدیدنظرخواندگان صادر و در مورد استرداد طفل با توجه به تحویل طفل به افراد دیگر قرار رد دعوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رای بر اساس مقرات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌ اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض‌ عنه را عینا تایید می‌نماید رای دادگاه به‌ موجب ماده 365 قانون قرار فوق‌ الذکر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهبد- نحوی

منبع
برچسب‌ها