رای شماره 112 مورخ 1382/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 24/81

شاکی: آقای رضا زورآزمائی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 18 خرداد 1382

شماره دادنامه: 112

مقدمه: الف- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/78/74 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیرکل کار و امور اجتماعی استان خوزستان به خواسته نقض دادنامه شماره 655 مورخ 1378/05/30 شعبه 16 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 655 مورخ 1378/05/30 ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه، دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.ب- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت3/80/209 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی بندر امام خمینی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1787 مورخ 1379/11/16 شعبه 14 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 1294 مورخ 1380/09/20 با فسخ دادنامه بدوی حکم برد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامه‌های فوق الذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست لذا مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع