الزام به ایفای تعهدات مندرج در سازش نامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای الزام به ایفای تعهدات مندرج در سازشنامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی؛ صحیح بوده و طرفین ملزم به انجام تعهدات می‌باشند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/14

رای دادگاه

در خصوص دعوی موسسه حقوقی گوهر حقیقت با نمایندگی آقای م. ر.الف. به عنوان مدیرعامل آن موسسه به طرفیت آقای و. د.ز. به خواسته الزام خوانده در مقام ایفای تعهد از حیث تحویل عین سند پلاک ثبتی شماره 1383 فرعی از --- اصلی از بابت تامین محکوم به دادنامه شماره --- - 86 در پرونده کلاسه --- - 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران و تغییر آن به تقاضای صدور گزارش اصلاحی با توجه به حصول سازش مبنی بر واگذاری و صلح حقوق خوانده ناشی از دادنامه مذکور به خواهان دعوی نظر به اینکه به موجب سند رسمی شماره 10265 مورخ 1394/10/05 دفترخانه 191 چالوس موضوع سازش نامه در قالب عقد صلح محقق گردیده و از آنجا که انتقال حقوق محکوم له در دادنامه ای که اساسا نه تصویر آن تسلیم گردیده و نه موضوع آن شخص می‌باشد صرفا از طریق عقد صلح امکان پذیر است دادگاه گزارش اصلاحی مورد تقاضا را در صورت صدور نیز فاقد اثر قانونی و عملی می داند مستندا به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا قربانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/28

رای دادگاه

تجدیدنظرخوهی آقای و. د.ز. به طرفیت موسسه حقوقی گوهر حقیقت نسبت به دادنامه شماره --- - 94/11/14 شعبه --- محاکم عمومی تهران ازاین جهت وارد وموثر است که با توجه به تسلیم سازش نامه طرفین به دادگاه بدوی (ص 31 و 32 ) والزام مفهوم از ماده 181 ومواد آتی از قانون آیین دادرسی مدنی ولو نسبت به سازشنامه ای که در دفتر اسناد رسمی به عمل آمده صدور قراررد دعوا فاقد وجاهت قانونی بوده فلذا ضمن نقض قرار معترض عنه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت انجام تکلیف قانونی به دادگاه بدوی اعاده مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی

منبع
برچسب‌ها