تاثیر زندان بر صلاحیت محلی دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: زندان اقامتگاه محسوب نمی شود؛ بنابراین تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد..

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ح. م. در دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال شاهرود اثبات سیادت خود و درج آن را در شناسنامه خواستار شده است 0 شعبه دوم دادگاه عمومی شاهرود در قرار مورخ 1393/08/04 خود به اعتبار محل اقامت خواهان که فعلا زندان قزلحصار قید شده است از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده را به دادگاه عمومی کرج فرستاده است. شعبه --- دادگاه عمومی کرج نیز برابر قرار شماره --- - 1393/09/26 به دلایل مندرج در متن قرار، صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. در تاریخ 1393/12/13 هیات شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای محمدرضا خسروی و تبادل نظر به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی شاهرود و کرج به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به این که زندان محل اقامت به حساب نیامده است مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه شاهرود حل اختلاف می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها