رای شماره 72 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 348/80

شاکی: آقای مظفر کریمی‌پناهان

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 21 اردیبهشت 1382

شماره دادنامه: 72

مقدمه: الف- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/79/342 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای مظفر کریمی‌پناهان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1471 مورخ 1378/11/25 صادره از شعبه 18 دیوان به شرح دادنامه شماره 650 مورخ 1380/06/28، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است.ب- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/78/749 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای مصطفی رضائی‌شهرضا به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2109 مورخ 1376/09/06 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 863 مورخ 1378/10/08 ضمن فسخ دادنامه بدوی با نقض رای کمیسیون مربوط حکم به الزام شهرداری به ارسال پرونده به کمیسیون همعرض صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه‌های فوق‌الذکر با توجه به محتویات و اوضاع و احوال و شرایط خاص پرونده مربوط صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع