اقامتگاه دانشجو

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به موقتی بودن محل اقامت دانشجو در شهر محل تحصیل؛ محل مذکور اقامتگاه وی محسوب نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ح. ک. ساکن سبزوار با وکالت خانم م.م.دادخواستی به خواسته تمکین به طرفیت همسرش خانم س. د. به نشانی سبزوار، خیابان....، پلاک... به دادگاه عمومی سبزوار تقدیم نموده که پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان سبزوار مطرح شده و با تعیین وقت طرفین برای رسیدگی دعوت شده ‌اند- اخطاریه خوانده با ضمائم در نشانی تعیین شده ابلاغ قانونی شده است. در تاریخ 1391/11/04 لایحه‌ ای که نام امضاءکننده آن مشخص نیست به دادگاه واصل و در آن نوشته شده خانم س.د. دانشجوی فوق‌ لیسانس در شهرستان بوشهر بوده و فعلا در آنجا سکونت دارد و آدرس اعلام شده در دادخواست منزل مادربزرگ وی می‌باشد و اوراق را خاله مشارٌالیها که جهت دیدار مادرش از بجنورد به سبزوار آمده به لحاظ عدم اطلاع از موضوع تحویل گرفته است و در لایحه تقاضا شده که من بعد اوراق پرونده به آدرس فوق ارسال نشود. دادگاه در وقت مقرر با حضور خواهان و در غیاب خوانده تشکیل شده قرار تحقیق و معاینه محل جهت احراز اینکه زوج منزل و اثاث‌ البیت را مهیّا نموده است. طرفین جهت رسیدگی و اجرای قرار دعوت شده‌ اند و این بار اخطاریه خوانده در نشانی مندرج در دادخواست طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به پدر وی ابلاغ شده است. جلسه دادگاه با حضور خواهان در غیاب خوانده تشکیل شده و پس از اجرای قرار معاینه محل دادگاه مبادرت به صدور رای غیابی شماره 9109975183104105 - 1391/12/10 مبنی بر محکومیت زوجه به تمکین از زوج و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل نموده است. محکوم‌ٌ علیها نسبت به رای صادره واخواهی نموده و در دادخواست واخواهی نشانی خود را در بوشهر تعیین کرده و رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه شهرستان بوشهر دانسته و تقاضا صدور قرار عدم صلاحیت نموده است. ضمنا اضافه نموده که واخوانده دارای سوءرفتار بسیار شدید بوده و در طول زندگی مشترک بارها وی را مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار روحی قرار داده که ادله خود را در دادگاه صالحه اقامه خواهد نمود و در شعبه --- دادگاه جزایی بوشهر نیز پرونده‌ای در مورد ضرب و شتم مطرح می‌باشد. طرفین برای رسیدگی دعوت شده اند. اخطاریه واخواه به همان نشانی مندرج در دادخواست بدوی ارسال و به خاله‌ اش ابلاغ قانونی شده است. جلسه مورخ 1392/03/13 دادگاه با حضور وکیل واخوانده و در غیاب واخواه تشکیل شده است. دادگاه توضیحات وکیل واخوانده را در مورد عدم اجازه ادامه تحصیل زوجه از ناحیه زوج به علت پاره ای از مشکلات خانوادگی و تکلیف شرعی و قانونی زوجه در مورد تمکین خاص و عام زوجه نسبت به زوج و نیز ورود واخواه به دانشگاه بوشهر از سال 1389 و سپری شدن واحدهای درسی مشارٌالیها و امکان گذراندن دو واحد پایان‌ نامه در محل زندگی مشترک و نیز توضیحات وکیل مذکور را در مورد اظهارات واخواه راجع به ضرب و جرح استماع نموده و سپس به استناد ماده 1005 قانون مدنی خود را صالح به رسیدگی دانسته و دستور تعیین وقت مراجعه و اخطار به واخواه جهت ارائه نتیجه پرونده جزایی مطرح در بوشهر را صادر کرده است. اخطاریه در نشانی تعیین شده برای واخواه در سبزوار طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ قانونی شده و واخواه با اشاره به اخطاریه مذکور به ضمیمه لایحه مورخ 1392/04/17 رای غیابی شماره 9109977711101205 - 1391/12/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) بوشهر را ارسال نموده است. با توجه به غیابی بودن رای مذکور آقای دادرس دادگاه در تاریخ 1392/05/02 دستور داده وقت مراجعه منظور به زوجه اخطار شده رای قطعی دادگاه کیفری بوشهر را ارائه نماید. اخطاریه به نشانی واخواه در بوشهر ارسال شده که مامور ابلاغ در ذیل آن گزارش نموده گیرنده س.د. شناخته نشد شماره واحد نیاز دارد (برگ‌های 31 و 32 پرونده). دادگاه با صدور قرار استماع شهادت شهود طرفین را جهت استماع شهادت شهود واخواه در مورد سوءرفتار واخوانده دعوت شده‌اند و ضمنا در اخطاریه واخواه قید شده که نتیجه قطعی دادنامه کیفری را ارائه نماید. اخطاریه مشارٌالیها در بوشهر طبق ماده 70 قانون مذکور ابلاغ قانونی شده است. در جلسه مورخ 1392/09/16 که با حضور وکیل واخواه تشکیل شده واخواه حضور نیافته لکن در جلسه مورخ 1392/09/30 حضور یافته و اظهار داشته امنیت جانی در منزل زوج ندارم در شعبه --- دادگاه جزایی بوشهر حکم صادر شد که دیه را پرداخت کرده به رای صادره اعتراض نشده و قطعی شده است. از ترس زوج شهودم حاضر به حضور در دادگاه نمی‌باشند فقط یکبار در بوشهر کتک‌ کاری کرد و دیگر اتفاق نیفتاد که کتک‌ کاری داشته باشد. اینقدر مرا اذیت کرد که دوبار خودکشی کردم و در بیمارستان واسعی به خاطر خودکشی بستری بودم. دادگاه با تعیین وقت مراجعه سوابق درمانی زوجه را از بیمارستان واسعی سبزوار مطالبه نموده که چند برگ فتوکپی سوابق پرونده از بیمارستان مذکور ضمیمه پرونده گردیده که حکایت از مراجعه خانم س.د به بیمارستان به خاطر خوردن قرص دارد. دادگاه پس از اخذ نظر مشاور رای شماره --- - 1392/10/04 را صادر کرده که به موجب آن سوءرفتار زوج نسبت به زوجه احراز و دادنامه پرونده کلاسه --- نقض گردیده و دعوی خواهان بدوی رد شده است. خواهان بدوی (زوج) نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده و نشانی خوانده را در دادخواست تجدیدنظر همان سبزوار قید نموده که اخطاریه مشارٌالیها در نشانی مذکور طبق ماده 70 قانون یاد شده ابلاغ قانونی شده و زوجه در مورد تجدیدنظرخواهی زوج لایحه دفاعیه ارسال نموده است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب رای شماره --- - 1392/12/26 با این استدلال که محل اقامت خوانده دعوی در هنگام تقدیم دادخواست شهرستان بوشهر بوده و ماده 1005 قانون مدنی ناظر به موادی است که زوجین با یکدیگر زندگی می‌نمایند و در مانحن‌ فیه مدتی است جدا از هم زندگی می‌کنند و به همین جهت دعوای تمکین مطرح گردیده است رای صادره را به لحاظ عدم رعایت صلاحیت محلی صحیح ندانسته و با نقض آن پرونده جهت سیدگی به دادگاه عمومی بوشهر ارسال داشته است. پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) بوشهر ارجاع شده و شعبه مرجوع‌ٌ الیه صلاحیت خود را در رسیدگی به پرونده نپذیرفته و به موجب رای شماره --- - 1393/10/01 با این استدلال که مناط صلاحیت وفق 8 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و وکیل خواهان آدرس خوانده را در حوزه قضایی شهرستان سبزوار اعلام کرده است و اخطاریه بدوی ابلاغ قانونی شده و دادگاه به تغییر آدرس خوانده توجهی نکرده و به رسیدگی ادامه داده و در مرحله واخواهی به صلاحیت خویش تاکید نموده است ضمنا خوانده دعوی بدوی فقط در بوشهر دانشجو بوده و محل سکونت موقت داشته و خانواده اش در سبزوار زندگی می‌کنند قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صادر و با اشاره به ماده 26 و تبصره ماده 27 قانون یاد شده پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور وسیله مستشار شعبه مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به شرح مذکور تهیه شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضای است درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در سند ازدواج مورخ 1391/06/20 زوجین ضمن اینکه شغل زوجه (خانم س.د) دانشجو قید شده محل سکونت مشارٌالیها سبزوار تعیین شده است و حسب محتویات پرونده خانواده وی نیز مقیم سبزوار می‌باشد و با ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه مشارٌالیها در حوزه قضایی سبزوار از موضوع پرونده مطلع شده و اقدامات متقابل انجام داده است و با عنایت به اینکه نامبرده در نشانی اعلام شده در حوزه قضایی بوشهر سابقه ابلاغ واقعی نداشته تا اقامت وی در آن حوزه مسجل شده باشد و حضور مشارٌالیها در بوشهر جهت ادامه تحصیل نیز موقتی بوده و با ملاحظه اینکه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) سبزوار صلاحیت خود را در تاریخ تقدیم دادخواست پذیرفته و در دو مرحله به دعوی مطروحه رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده و در مرحله رسیدگی واخواهی بر صلاحیت خود تاکید نموده است (ذیل برگ 24 پرونده) لذا نقض رای دادگاه بدوی از حیث صلاحیت محلی که نتیجه‌ ای جز اطاله دادرسی و طرح پرونده در حوزه‌ای که حتی ادامه سکونت زوجه نیز در آن حوزه مسلّم نمی‌ باشد نخواهد داشت موجبی نداشته و در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) بوشهر و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رسیدگی به پرونده مستندا به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌شود. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی

منبع

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها