رای شماره 86 مورخ 1382/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 99/82

شاکی: رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت8/81/616 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 28 اردیبهشت 1382

شماره دادنامه: 86

مقدمه:آقای کلبعلی پیروزه شکایتی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته برقراری مستمری بیمه بیکاری به دیوان عدالت اداری تسلیم داشته که در شعبه 16 دیوان رسیدگی و حکم شماره 1149 مورخ 1380/08/03 به ورود شکایت صادر گردیده است، متعاقباً اداره کل تامین اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد در اعتراض به دادنامه مذکور دادخواست تجدیدنظر خواهی به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به شماره 42534 مورخ 1380/09/27 ثبت دفتر دبیرخانه دیوان گردیده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم تجدیدنظر ارجاع شده است و این شعبه پس از بررسی و تطبیق تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی و تاریخ تجدیدنظرخواهی موضوع را خارج از مهلت 20 روزه جهت تجدیدنظر خواهی تشخیص و حکم شماره 367 مورخ 1381/08/28 را مبنی بر رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام نموده است که پس از ابلاغ این دادنامه اداره کل مزبور با ارسال لایحه شماره 10936/حا-210 مورخ 15/10/81 به انظمام تصویر قبض پستی شماره 374373 اعلام نموده است که دادنامه بدوی شماره 1149 مورخ 1380/08/30 صادره از شعبه 16 دیوان عدالت اداری در تاریخ 1380/09/01 به سازمان ابلاغ گردیده و سازمان نیز در تاریخ 1380/09/15 یعنی 14 روز بعد از ابلاغ دادنامه بدوی دادخواست تجدیدنظر خواهی به شماره فوق را از طریق پست سفارشی به دیوان ارسال داشته است و بر این اساس اعمال مقررات تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را تقاضا نموده است. اکنون با توجه به صحت مراتب اعلامی توسط تجدیدنظر خواه و ضرورت اعمال مفاد تبصره یک ذیل ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت طرح در هیات عمومی به نظر ریاست کل محترم دیوان عدالت اداری برسد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1380/09/01 به مشتکی‌عنه ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر سازمان طرف شکایت در تاریخ 1380/09/15 در مهلت قانونی از طریق پست ارسال گردیده است. بنابراین رد اعتراض آن سازمان به دادنامه بدوی به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره 367 مورخ 1381/08/28 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه بوده است و بدین جهت به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع