تقدیم دادخواست جلب ثالث در دادگاه کیفری توسط متهم (خوانده)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/30
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

تقدیم دادخواست جلب ثالث در دادگاه کیفری توسط متهم (خوانده)

پرسش

چنانچه شاکی خصوصی در پرونده کیفری و در دادگاه کیفری، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم نماید و متهم (خوانده دعوی)، دادخواست جلب شخص ثالث را مطرح نماید؛ آیا دادگاه کیفری، صلاحیت رسیدگی به دادخواست جلب ثالث مطرح شده توسط متهم را دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

دادگاه کیفری چنانچه به موجب قانون واجد صلاحیت اضافی در رسیدگی به امور مدنی (ضرر و زیان ناشی از جرم) می‌باشد نسبت به توابع آن از جمله جلب ثالث و یا ورود ثالث صالح خواهد بود.

نظر اکثریت

مستفاد از مواد 14، 15 و 16 قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم امری حقوقی است و علی الاصول در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی می‌باشد. قانونگذار استثنائاً و بنا بر مصالحی اجازه داده که دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی به طرفیت متهم در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مورد رسیدگی قرار گیرد و منظور از ضرر و زیان نیز خسارتی است که بین آن و وقوع جرم، رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد. لذا مطالبه ضرر و زیان به تبع جرم واقع شده بوده و دادگاه کیفری فقط در محدوده ی رفتار ارتکابی از ناحیه متهم و در چارچوب بزه واقع شده، آن را بررسی می‌نماید. به عبارت دیگر رسیدگی به دادخواست حقوقی شاکی در شعبه کیفری، به تبع جرم واقع شده توسط متهم بوده و دادگاه کیفری نمی تواند به جلب ثالث مطرح شده رسیدگی نماید؛ چون شخص ثالث در پرونده کیفری، حضور نداشته است.

نظر اقلیت

دادگاه کیفری می بایست به دادخواست جلب ثالث مطروحه توسط متهم رسیدگی نماید؛ زیرا دعوی جلب ثالث، دعوی طاری است که به تبع دعوی اصلی (دادخواست اصلی) می بایست مورد رسیدگی قرار گیرد. (ماده ی 135 و 17 قانون آئین دادرس مدنی).

منبع
برچسب‌ها