تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1401

مصوب 1401/02/04 هیات وزیران

هیئت وزیران در جلسه 1401/2/4 به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395- تصویب کرد:

1. تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1401، برای کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی در صورت داشتن پروانه صلاحیت حرفه‌ای معادل جدول زیر تعیین می‌گردد:

ردیف مقطع تحصیلی تعرفه بخش دولتی (ریال) تعرفه بخش عمومی غیردولتی (ریال) تعرفه بخش خیریه و موقوفه (ریال) تعرفه بخش خصوصی (ریال)
1 کارشناسی ارشد 600/000 800/000 1/220/000 1/760/000
2 دکتری 700/000 930/000 1/440/000 2/070/000


2. تعرفه‌های مربوط برای چهل و پنج (45) دقیقه خدمت می‌باشد.
3. بر اساس سوابق حرفه‌ای، از زمان دریافت پروانه تخصصی، برای افراد با سابقه کار بالای پانزده (15) سال، پانزده درصد (٪15) به مبلغ پایه اضافه می‌گردد.

محمد مخبر - معاون‌اول رئیس‌جمهور