شرایط تحقق محاربه

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که متهم باوجود عداوت شخصی با شاکیان به روی آن ها سلاح بکشد و قصد وی اشخاص معینی باشند، کشیدن سلاح به روی عموم مردم به قصد جان و مال و ناموس آن ها مصداق پیدا نمی کند و بزه ارتکاب یافته محاربه نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

آقایان د.، ح.، ش.، ت.، ف.(معروف به ش.) و م.م. (معروف به س.) فرزندان ن. شهرت همگی م. به اتهام محاربه و افساد در ارض از طریق استفاده از سلاح سرد و ارعاب شکات و اهالی محل، تخریب اموال آقایان م.و ر.ن.(نگهداری 5/3 لیتر مشروب الکلی منتسب به ح.م. (پ.) و ارتباط نامشروع و خلوت با نامحرم و توهین به مقام معظم رهبری) و اخلال در نظم عمومی و مضافا م.م. نگهداری 85/2 گرم حشیش تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرارگرفته اند. بدین توضیح نسبت شکایت م.و ر.ن.، الف. ،ش.، د. و ت.م. به همراه م.ک.و م.م. به نمایشگاه اتومبیل شاکیان که الف.م. در آن به کار اشتغال داشته و با فحاشی و عربده کشی شیشه های نمایشگاه را تخریب کرده اند در تاریخ 1389/08/30 الف.ک. را که خودروئی داخل نمایشگاه داشته تهدید، و خودروی وی را تخریب کرده که وی و مشتری دیگری خودروهای خود را از نمایشگاه خارج کرده اند و در تاریخ 2/10/89 ح. و د. و ع.م. پسر عمومی آنان به اتفاق م.ک.و ح.ن. با دو دستگاه خودرو به نمایشگاه مذکور آمده اند و ح.م.، م.ن.را به شدت مجروح کرده و همراهان وی اموال نمایشگاه و سقف یک دستگاه خودرو را تخریب کرده اند. پس از دستگیری ح.م. (پ.) عده ای در مقابل منزل ر.ن. در تاریخ 2/3/90 در... با به صدا درآوردن زنگ تمام واحدهای آپارتمان، اقدم به شلیک تیر کرده اند. به دنبال این ماجرا م.ک. در تاریخ 1390/03/13 علیه م.و ر.ن.اعلام شکایت کرده و محل اقامت وی را (گوئی) عمدا... ذکر کرده که بعد از عدم شناسایی محل اقامت، برگ جلب سیار از بازپرسی شعبه --- مجتمع بعثت دریافت و به همراه سه نفر از ماموران کلانتری 15 خانی آباد نو با چند دستگاه خودرو عازم خیابان... در.... شده با ارائه برگ جلب به کلانتری شهرک غرب یک نفر مامور دیگر به جمع ماموران اضافه شده، ماموران اعزامی به اتفاق م.ک.و ت.م. وارد منزل ر.ن.شده او پسرش ع. را با لباس زیر از منزل خارج کرده با م.ن. تماس می گیرند که پدرش را دستگیر کرده اند، عده ای از متهمان در نزدیک منزل م.کمین می کنند، به محض اینکه م.با موتورسیکلت به طرف منزل پدرش حرکت می کند در خیابان...، ش. با خودرو پژو در فرعی خیابان... از مقابل عمدا با موتورسیکلت وی برخورد می کند، م.از جلوی خودرو به پشت آن پرتاب می‌شود، ش.با دنده عقب به سمت او می رود که او خود را به پیاده رو پرتاب می کند، الف. و ت.و د. به همراه ح.م. به ش. و ش. و و.ن. و م.م. ملحق می‌شوند و دسته جمعی او را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، که موجب پارگی پرده گوش وی می‌شود و شلوار او را پآیین می کشند و رفتارهای زشتی را با او انجام می دهند و و.ن. از صحنه فیلم برداری می کند. یک بار دیگر د.م. در تاریخ 3/2/90 علیه ن.ه. طرح شکایت نموده و به همان شیوه قبل موفق به اخذ برگ جلب آن ها شده و حین انتقال به کلانتری ح.م. به ع.ن.فحش های ناموسی داده و جو نامناسبی جلو کلانتری ایجاد کرده و صورت جلسه مورخ 1390/03/24 در مقابل کلانتری 134 شهرک غرب دو نفر راکب موتور وی یو آبی به ن.ه. فحاشی کرده و آن ها را تهدید نموده‌اند که شکات مدعی شده الف. و ش.م. بوده اند، به علاوه در دادسرای ناحیه 6 نیز پرونده ای تحت عنوان اخلال در نظم تشکیل شده است. مورد دیگری مربوط به حمله به نمایشگاه اتومبیل و.ن. در 1389/03/27 در... است که در شعبه هشتم بازپرسی ناحیه 16 بعثت منجر به قرار منع پیگرد شده ولی شعبه دادیاری دادسرای شهید مقدس جنبه عمومی آن را محاربه و تبانی علیه افراد و شرارت دسته جمعی و مصداق مواد 183 و 617 و 620 قانون مجازات اسلامی دانسته است ؟ متهمان در تاریخ های 15/12/88 و 2/1/89 و 14/1/89 و 7/10/90 به قهوه خانه.. در... حمله کرده اند که ن.ج. و همسرش در دادسرای بعثت اعلام شکایت کرده و از پیگیری شکایت خود، امتناع کرده اند و در تاریخ اخیر از آنان تحقیق شده که پس از یک هفته در تاریخ 20/10/90 اعلام گذشت کرده اند و بعد از احضار بعضی از آنان در این رابطه، مجددا الف. و ح.م. به قهوه خانه واردشده و قلیان ها را به دیوار کوبیده و شکسته اند و در حملات قبلی ح.م. با شمشیر قدرت نمائی کرده که در فیلم نمایان است. در تاریخ 25/6/89 الف.م. در منازعه دسته جمعی از ناحیه دست مجروح شده و به بیمارستان... منتقل شده که قصد فرار از بیمارستان را داشته ت.و ح.م. و م.ک. با هیاهو و جنجال نظم بیمارستان را مختل کرده اند در تاریخ 1390/06/24 د.م. با مدعوین مراسم عروسی و متصدی و کارگر تالار... واقع در... درگیری و برادرش ح. نیز حضور یافته و با فحاشی و پرتاب شیشه های نوشابه به در و شیشه های تالار و خودرو عروسی را تخریب و متصدی تالار و کارگرانش را مجروح و از محل متواری، مجددا به محل برگشته و هیاهو و جنجال ایجاد کرده که ماموران اقدام به شلیک تیر هوایی کرده و او متواری شده است. متصدی تالار و کارگر وی اعلام گذشت کرده اند که دادسرا به این عمل وی جنبه عمومی بخشیده و قرار مجرمیت صادر کرده است. مورد دیگر مربوط به شکایت آقای م.خ. و دخترش خانم ف.خ. علیه م.و ت.م. است که بعد از خواستگاری از خانم ف. با فریب و حیله و ادعای داشتن مدرک فوق لیسانس و داشتن منزل مسکونی در... و اثبات واهی بودن ادعای وی و مخالفت پدر خانم مذکور سحرگاه 3/4/89 با کوبیدن به در منزل و عربده کشی و ورود به منزل با سر شیشه را شکسته و آن ها را تهدید کرده است. خانم مذکور مدعی شده دست وی را شکسته و بینی او را نیز دچار آسیب کرده است و به لحاظ تهدیدات و مزاحمت های م.م. از ادامه تحصیلات کارشناسی ارشد، انصراف داده و جرئت بیرون آمدن از منزل را ندارد. افرادی مانند آقای و.م.، خانم پ.س.، آقای م.ت. شکایاتی را علیه متهمان مطرح کرده اند که در مورد شکایت آقای ت. پرونده در شعبه بازپرسی مختومه شده است. توضیح اینکه بخش اعظم دادنامه دادگاه که از روی قرار نهایی استنتاخ شده، حاوی مطالبی است که مربوط به گذشته بوده و غالبا منجر به قرار منع پیگرد یا قرار موقوفی تعقیب شده و مختومه گردیده است. توضیح اینکه به هنگام دستگیری متهمان داود و ح.م. دو نفر خانم ( 17 و 22 ساله) نیز دستگیرشده اند که اقرار کرده اند شب را با این دو نفر به صبح آورده اند ولی رابطه جنسی نداشته اند. متهمان اظهار نموده‌اند با خانواده ن. اختلاف مالی دارند.

مبلغ هشت صد میلیون تومان از آن ها طلب دارند که از پرداخت آن امتناع می کند و عده ای ناشناس را تحریک کرده و درگیری به خاطر اختلاف مالی بوده است. در موردحمله به قهوه خانه ن.ح. اظهار نموده اند، آنان قبلا به قهوه خانه عموی آن ها (م.) حمله کرده بودند و این حمله به تلافی آن بوده است. ن.ح. رسما اعلام گذشت کرده است. محتوای سی دی تهیه شده از دوربین مداربسته قهوه خانه حکایت از گلاویز شدن د. یا عده ای و حمایت ح.م. با شمشیر است. بعد از دستگیری پنج تن از م. ها، الف. و ح. وارد قهوه خانه مذکور شده و قلیان ها را شکسته اند به طرف دیوار قهوه خانه پرتاب کرده اند. پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال، شعبه --- دادگاه مرقوم عهده دار رسیدگی شده است. دادگاه با حضور متهمان و وکلای مدافع تشکیل جلسه داده است، ت.م.، اجمالا اتهامات انتسابی را پذیرفته است، ف.م. اتهامات اختلال در نظم عمومی و سلب آسایش مردم و.... را انکار کرده است و اظهار نموده شاکی نداشته و فاقد سابقه کیفری است وکیل مدافع وی به شرح لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده از وی دفاع کرده است، م.م. تقاضای عفو و بخشش کرده است و اضافه کرده این کار را نکرده نه او نه برادرش، وکیل مدافع وی نیز با تقدیم لایحه ای دفاع کرده است. د.م. به وی ایراد جرح نسبت به الف.ز. به او تفهیم شده، اظهار نموده با آن ها (شاکی) مشکل دارد نه سلاح، اعم از سرد و گرم، در دست داشته، آنان با برادرش حساب وکتاب مالی داشته اند، ح. رفته در نمایشگاه ن. به مشکل برخورده و وی از موضوع بی خبر است بیهوده علیه وی شکایت کرده است. خانم س. وکیل مدافع وی اظهار نموده، پرونده هایی که علیه متهم مستند قرارگرفته است، از اعتبار امر مختوم برخوردار است فقط در مورد قدرت نمایی با چاقو (در قهوه خانه...)که در اختیار پلیس امنیت بوده و ایراد ضرب وجرح مقابل تالار.... که روی یک سوءتفاهم بوده است و هیچ ارتباطی به کاروان عروس نداشته است. ح.م. در قبال اتهامات محاربه و افساد در ارض از طریق دست بردن به سلاح سرد به قصد ارعاب شکات و اهالی محل، و ایراد ضرب وجرح عمدی و تخریب اموال ر. و م.ن. و نگهداری 5/3 لیتر مشروب الکلی و برقراری رابطه نامشروع (خلوت با نامحرم) و توهین به مقام معظم رهبری(دام ظله) اظهار نموده، برای گرفتن سند ماشین 206 آقای م.ن. وی را با قمه زده و فحاشی کرده، از همان جا به علت جراحت به بیمارستان رفته، دوباره به او فحش های رکیک داده اند، بار دوم به آنجا رفته و درگیر شده است. وکیل مدافع وی دست بردن به اسلحه به انگیزه عداوت شخصی را از شمول محاربه موضوع ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 خارج دانسته و از وی و ش.م. دفاع کرده و لایحه ای نیز تقدیم دادگاه کرده است. شکات در جلسه اول دادگاه شکایت خود را مطرح کرده اند ر. و م.ن. به چند بار حمله برادران مالکی به نمایشگاه و شکستن لوازم و اثاثیه آن و قدرت نمائی با چاقو و قمه اشاره کرده اند. ش.م. نیز در این جلسه انکار کرده است اظهار داشته خانم خ. نامزد وی بوده در منزل آن ها مشاجره اتفاق افتاده، ایشان قندان را به طرف او پرتاب کرده که گلخانه شکسته است و به گردن وی افتاده و به 110 اطلاع داده اند و در مورد شکستن دست مشارالیها نیز اظهار نموده قبلا از پله افتاده و مربوط به دو ماه قبل بوده در مورد شکایت ن.ها ادعا تیراندازی در مقابل منزل وی را همسایگان تایید کرده اند و حکم به برائت وی صادرشده مجددا آقای ن. با تبانی با مامور پلیس امنیت به نام قربانی توطئه جاسازی کلت در خودرو وی را طراحی کرده اند که ناکام مانده و در شعبه --- محکومیت حاصل کرده است، مجددا ن. شکایتی علیه آن ها مطرح کرده و م.ک. نیز علیه ن.ها شکایت کرده که مامور انتظامی کلانتری... برای جلب ن. به سعادت رفته، او هم در مقابل منزل وی داخل اتومبیل نشسته بوده، ماموران م. و ع.ن.را جلب کرده به کلانتری دلالت می کرده اند و ک. به وی اطلاع داده که ن. به پسرش اطلاع داده که مامورین می خواهند او را دستگیر کنند، فرار کند، چون ک. آدرس منزل وی را بلد نبوده او به خیابان... رفته، مشاهده کرده یک نفر موتورسوار در حال فرار است که به زمین خورده بوده و آقای ص. (مامور) بلافاصله او را دستگیر کرده مامور دیگر به نام ب. به اتفاق م.ک.سر رسیده اند و موتورسیکلت ن. را به... انتقال داده اند، وی اضافه کرده ن.ها با طرح شکایت واهی که در شعبه --- مختومه شده، جاسازی اسلحه در ماشین وی، شکایت واهی تخریب مغازه و اظهار نموده فاقد سابقه کیفری است و او را در محل گردانده اند و آبروی وی را برده اند وی خاطرنشان کرده به خاطر اینکه مامور پلیس امنیت را به خاطر جاسازی اسلحه به زندان انداخته اند آن ها را در محل گردانده اند. دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به گزارش های مکرر و متعدد کلانتری 152 خانی آباد نو در مقاطع مختلف (چهار فقره از گزارش های اشاره شده در رای مربوط به سنوات گذشته است که نوعا منجر به صدور قرار منع پیگرد، موقوفی تعقیب شده است. گزارش پلیس امنیت تهران در مورد الف. و ش. و ت.و د. و ش.م. مبنی بر اینکه نامبردگان از اشرار منطقه....، شهرک شهید.... هستند و دارای سوابق متعدد در پایگاه های 3 و 5 و 7 مرکز عملیات این پلیس هستند، گزارش کلانتری مذکور مبنی بر خلوت کردن پ.م. با خانمی به نام م.ص. گزارش نیروی مقاومت بسیج در مورد وضعیت شرارت آمیز متهمان، گزارش های کلانتری 152 ... در مورد د. و پ. و ح. مبنی بر تخریب خودرو عروس و تخریب شیشه های تالار و کتک کاری مسئولین و کارگران....، گزارش دیگر این یگان در موردحمله و تخریب قهوه خانه در سال 90 ، گزارش پلیس امنیت عمومی تهران به تاریخ 1390/10/21 مبنی بر اینکه بعد از دستگیری ح.م. و چرخاندن وی در محل برادران وی به اهالی محل حمله کرده و چند نفر را مجروح کرده و شیشه منازل را تخریب کرده اند. سوابق متهمان بزهکاری آنان را وارد دانسته به استناد ماده 183 و تبصره 3 آن و تبصره های 2 و 3 ماده 189 و ماده 190 و 192 و 618 و 617 و 620 و 614 و 698 و 295 و 702 و 19 قانون مجازات اسلامی و 367 و 481 و 480 و 484 و 442 و 429 آیین دادرسی کیفری و بند یک ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر، متهمان ش. و ت.(معروف به ب.) م. معروف به س.، ح. معروف به پ.، ش. فرزندان ن. شهرت هر سه م. را به اعدام از طریق حلقه آویز در ملاعام به جهت محاربه و افساد محکوم کرده است به علاوه د.م. را به پرداخت سه هزارم دیه کامل مرد مسلمان ازنظر کبودی چشم چپ و دو صدم دیه کامل مرد مسلمان ازلحاظ دامیه پلک تحتانی چشم چپ و سه صدم دیه کامل از حیث خونریزی زیر ملتحمه چشم چپ در حق آقای الف.ز. و تحمل پنج سال حبس در شهر کرمان ازلحاظ جنبه عمومی ضرب وجرح عمدی به استناد ماده 614 قانون مجازات اسلامی، ح.م. را از جهت تخریب اموال م.و ر.ن.به استناد ماده 677 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش عرفی 5/3 لیتر مشروب و پرداخت شش صدم نصف دیه کامل جهت جراحت دامیه و سمحاق در سطح خلفی فوقانی ساعد چپ و یک صدم دیه کامل به لحاظ ارش جوشگاه جراحت مذکور، پرداخت چهار صدم نصف دیه کامل از حیث جراحت دامیه سطح خلفی ساعد چپ و پرداخت دوصدم از یک دهم دیه کامل از جهت دامیه بند انگشت چهارم دست چپ و پرداخت یک پنجم از یک سوم از یک دهم از نظر شکستگی بند ابتدائی انگشت چهارم دست چپ و دوصدم دیه بابت ارش صدمه وارده به رباط های سوم و چهارم دست چپ و پرداخت نیم درصد ارش بابت آسیب کپسول مفصلی و رباطی انگشتان مذکور و صدمه به نسوج نرم، پرداخت دوصدم یک از یک سوم از یک دهم دیه از نظر جراحت عمیق انگشت پنجم دست چپ، نیم درصد بابت ارش صدمه رباطی همین انگشت، پنج هزارم دیه از جهت کنده شدن ناخن انگشت و دوصدم ارش نسوج استخوان تحتانی استخوان زند اسفل ساعد چپ، سه دینار سه هزارم بابت کبودی گونه راست، سه ربع دینار از حیث قرمزی طرف راست جلو، پرداخت یک صدم دیه برای حارصه لب تحتانی و سه هزارم دیه کامل بابت کبودی لب تحتانی و پرداخت نیم درصد دیه کامل بابت ارش قرمزی نواحی گونه و گیجگاه چپ و سه دینار ازلحاظ کبودی جلو لاله گوش چپ و پرداخت یک صدم از یک صدم از یک دوم به جهت ایجاد حارصه زانوی چپ و پرداخت یک صدم از یک دوم دیه فاضل جهت حارصه ساق پای چپ و پرداخت چهار و نیم (؟!) از جهت سه فقره کبودی در نواحی شانه و کتف چپ و پرداخت یک صدم از یک دوم حارصه در بازوی چپ، دوصدم از یک سوم از یک صدم دامیه بند 2 انگشت سبابه دست چپ و پرداخت چهار درصد دیه کامل ارش پارگی پرده صماخ گوش چپ که ترمیم یافته است در حق شاکی م.ر. و پنج سال حبس به جهت بیم تجری مرتکب و دیگران و تحمل دو سال حبس به لحاظ اهانت به مقام معظم رهبری دادگاه اعلام کرده حبس های تعیین شده (که مجازات اصلی بزه های انتسابی است) طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی (که ناظر به مجازات های ترمیمی است) باید در شهرستان گناباد تحمل نماید 3 ) ش.م. را به اعدام و از جهت تخریب سه سال حبس 4 ) ت.م. را علاوه بر پرداخت دیات و ارش مربوط به صدمه بینی خانم ف.خ. از جهت جنبه عمومی جرم به پنج سال حبس تعزیری و تحمل هفتادوچهار ضربه شلاق و از نظر توهین به شاکی م.خ. و از حیث تهدید شاکی به استناد ماده 669 قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس تعزیری و هفتادوچهار ضربه شلاق، از نظر اخلال در نظم و آسایش عمومی به دو سال حبس و از حیث طرح شکایت واهی علیه ن.به ده سال حبس در شهرستان سبزوار (حداکثر مجازات اخلال در نظم عمومی یک سال حبس است و باید در محل وقوع اجراء شود) 5 ) ف.م. معروف به ش. را به یک سال حبس تعزیری و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری و دو سال اقامت اجباری در شهرستان پاوه 6 ) م.م. معروف به س. به دو سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق و به جهت تحقق مواد 617 و 620 قانون مجازات اسلامی در افعال ارتکابی وی ؟! (منظور دادگاه از بیان این جمله مشخص نیست) و به پنجاه هزار تومان جزای نقدی و ده ضربه شلاق از جهت نگهداری حشیش و طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی، حکم به ضبط خودرو توقیف شده صادر کرده است (به عنوان آلت و ابزار جرم) دادگاه از اینکه سند به نام همسر وی است بی تاثیر در تشخیص خود دانسته و نهایتا با استناد به قاعده من له العنم و علیه العزم (و من علیه العزم مله العنم) با توجه به تقسیم کار و اختصاص دادسرای شهید مقدس به رسیدگی به جرائم اشرار آن را در اختیار این دادسرا قرار داده است. دادنامه در تاریخ 21/1/92 به ش.، د. و ح.م. و در تاریخ 26/1/92 به سید م.خ. و م.ن.ابلاغ شده است. خانم س.س. طی لایحه ای به وکالت از محکوم علیهم تقاضای تجدیدنظر کرده است، وی ابتدا به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اعتراض کرده و رسیدگی قاضی شعبه به جرائم عمومی طبق ابلاغ ویژه ریاست قوه قضائیه که مخصوص رسیدگی به اغتشاشات تهران است، قابل تسری به اتهامات عمومی متهمان ندانسته به علاوه عمل متهمان ردیف های یکم تا سوم را فاقد وصف محاربه و افساد در ارض دانسته زیرا عمل متهمان به انگیزه عداوت شخصی بوده است وی به یکایک موارد پرداخته ازجمله حمله یا درگیری تالار... را دعوای لفظی بین داود و کارگر تالار خ.و. دانسته که توضیحات مسئول تالار م.س. موید این معنی است و ارتباطی به مراسم عروسی نداشته است، شکایت الف.ز. مربوط به اختلاف وی با د.م. به لحاظ مطالبه وجه چک / 000/800 میلیون تومانی شاکی از متهم و درگیری ز. در مغازه د. با شاگرد وی و نزاع بین آن دو به وقوع پیوسته است که شاکی بعدا اعلام رضایت کرده است. حمله به قهوه خانه.... بعد از دستگیری د. و چرخاندن وی در محل توسط ح.م. انجام گرفته و مسئله ای که مصداق محاربه باشد در فیلم مشاهده نمی شود در مورد درگیری در نمایشگاه اتومبیل ن.نیز به وجود اختلاف و عداوت بین آنان و پرونده های مطروحه که بعضا منجر به محکومیت ن.شده اشاره کرده است. در مورد اهانت به مقام معظم رهبری نیز با توجه به اینکه در تحقیقات مقدماتی و قرار مجرمیت و کیفرخواست این اتهام ذکر نشده رای دادگاه را فاقد وجاهت دانسته است (در کیفرخواست اتهام مذکور ذکر نشده است). آقای سید م.الف. نیز طی لایحه ای به اختلاف بین ن.ها و م. ها و صدور احکامی مبنی بر محکومیت شکات مذکور و وجود اختلاف مالی بین دو فامیل و صدور حدود 10 فقره دادنامه از محاکم حقوقی و کیفری که گویای محق بودن محکوم علیهم است و توطئه شکات با تبانی با مامور نیروی انتظامی (م.ق.) در تهیه کلت کمری برای جاسازی در خودرو یکی از محکومان که باوجود مجهز بودن مکان به دوربین مداربسته خاطی شناخته شده و به موجب دادنامه --- مورخ 1391/11/08 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران محکوم شده است. به وکالت از آنان تقاضای تجدیدنظر کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

اولا- صرف نظر از اینکه رای دادگاه در مورد جرائم عمومی مانند اخلال در نظم و قدرت نمائی با چاقو و... واجد اشکالات اساسی است ولیکن با توجه به اینکه خارج از حدود صلاحت دیوان عالی کشور است (مرجع تجدیدنظر و فرجام خواهی) آرائی است که مجازات قانونی آن ها طبق تبصره ماده 20 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 قصاص نفس و عضو و صلب و رجم و حبس ابد است لذا ردیف های 4 تا 6 به این جهت قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. ثانیا - در مورد اعتراض ردیف های اول تا سوم با توجه به اینکه بین آنان و شکات عداوت شخصی وجود داشته و در مواردی که دست به سلاح (سرد) برده اند 1 ) صرفا افراد معین موردنظر در معرض تهدید و تعرض و صدمه جسمی قرارگرفته اند 2 ) عمل آن ها با وصف کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم صدق نمی کند زیرا عامه مردم یا گروه معینی غیر از طرف های عداوت مورد ارعاب و تهدید نبوده اند 3 ) عمل فاقد جنبه عمومی بوده است لذا اعتراض وکلای مدافع وارد و ح. و ش.م. را وارد دانسته، دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این حیث نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه انقلاب اسلامی تهران محول می‌شود. ثالثا - در مورد سایر اتهامات محکوم علیهم 1 ) دادگاه د.م. را به استناد ماده 614 قانون مجازات اسلامی به لحاظ صدمات وارده به الف.ز. که از نوع کبودی در صورت دامیه در پلک چشم و ملتحمه در چشم چپ است به پنج سال حبس در شهر کرمان محکوم کرده است درحالی که اجرای زندان تعزیری در محلی غیر از محل وقوع جرم خلاف اصول اجرایی آیین دادرسی کیفری است. لذا این قسمت از دادنامه حذف تا در محل وقوع اجراء شود. 2 ) در مورد ح.م. بر اجرای حبس در زندان گناباد نیز به همان جهت مذکور حذف و در مورد اهانت به مقام معظم رهبری دام ظله العالی بدون اینکه کیفرخواست صادرشده باشد و بدون ذکر کیفیت اهانت فاقد وجاهت است، لذا دادنامه را از این حیث نقض بلا ارجاع می‌نماید تا در صورت اقتضاء رونده رسیدگی قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی را طی نماید. در مورد محکومیت محکوم علیهم ردیف های اول و دوم به حبس تعزیری ازنظر ایراد جرح و نیز تخریب، نظر به اینکه از ناحیه وکلا مدافع اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه را فراهم آورد به عمل نیامده و دادنامه از حیث شکلی و ماهوی فاقد منقصت است، ضمن رد اعتراض آنان، دادنامه را از این لحاظ ابرام می‌نماید.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

فرج اللهی - لطیفی رستمی

منبع
برچسب‌ها