نظر مشورتی شماره 90/48 مورخ 1390/01/21 کمیسیون دیوان عدالت اداری

حسب نظر رئیس دیوان عدالت اداری کمیسیون مشورتی در تاریخ 90/1/21 قابل اعتراض بودن یا نبودن آرای شورای رقابت در دیوان عدالت اداری را در دستور کار قرار داد که پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:

«به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان از صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها برخوردار است و مراجع برشمرده شده در بند مذکور جنبه احصایی ندارد. از این رو شورای رقابت نیز با توجه به ترکیب آن که در بند الف ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده یک مرجع اختصاصی اداری به شمار می آید و تصمیمات این مرجع که به موجب ماده 63 قانون مزبور قطعی گردیده، تابع قاعده عام مذکور در اصل 173 قانون اساسی و بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بوده و در نتیجه قابل شکایت در دیوان است.»

منبع