رای شماره 362 مورخ 1382/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/09/09

شماره دادنامه: 362

کلاسه پرونده: 82/608

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت8/81/857 شعبه هشتم تجدیدنظردیوان عدالت اداری

مقدمه: رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درنامه تقدیمی اعلام داشته اند، در پرونده کلاسه ت8/81/857 با احتساب اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 10/5/1381 به شاکی ابلاغ و نامبرده در تاریخ 7/7/1381 تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است به جهت اینکه اعتراض خارج از مهلت مقرر بیست روزه انجام گرفته طی دادنامه شماره 202 مورخ 27/7/1381 قرار رد تجدیدنظرخواهی در این شعبه صادرگردیده است و سپس بعد از ابلاغ دادنامه مزبور شاکی پرونده با ارائه دلایل خود تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را نموده است که با ملاحظه مدارک پرونده نظربه اینکه ابلاغ قانونی در تاریخ 1/7/1381 صورت گرفته است فلذا ضمن موافقت با اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع درهیات عمومی دیوان عدالت اداری می نمائیم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس‌از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که ابلاغ رای به شاکی برابر مراتب مقرر در ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی انجام نپذیرفته و تحقق امر ابلاغ مسجل نیست لذا حسب درخواست رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 202 مورخ 27/7/1381 درکلاسه پرونده ت8/81/857 به موجب تبصره های یک و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ششم تجدیدنظرارجاع می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع