حق بیمه کارگر در صورت اشتغال هم زمان در چند کارگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت اشتغال هم زمان کارگر در چند کارگاه، هریک از کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه به نسبت مزد یا حقوق پرداختی به سازمان تامین اجتماعی هستند.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه دفاعیه که بیان شده وفق مواد 72 و 75 و 77 قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آنها نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگانی که در زمان احراز شرایط و در طول مدت محاسبه متوسط مزد یا حقوق در دو یا بیش از آن به طور همزمان بیمه پرداز می‌باشند که در این خصوص ابتدا دستمزد هر یک از کارگاه های مشمول کسر حق بیمه در طول ایام مربوط به محاسبه متوسط دستمزد به صورت ماه به ماه با هم و با رعایت سقف پرداخت حق بیمه تجمیع و میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه در هر کارگاه محاسبه نشده و بر همین اساس میانگین های به دست آمده در خصوص هر کارگاه در میزان سابقه اشتغال در همان کارگاه ضریب و بر عدد 30 تقسیم می‌گردد اقدام شده. با توجه به اینکه در روند رسیدگی و برقراری مستمری از ناحیه سازمان، تخلفی مشهود نبوده و شاکی دلیلی بر وقوع تخلف از ناحیه سازمان ارائه نداده، شکایت غیروارد تشخیص و حکم به رد به استناد مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92 صادر می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - بهرامی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 34 قانون تامین اجتماعی در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هریک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از خود یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نماید و مطابق تبصره ماده 77 قانون یاد شده، متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه، تقسیم بر بیست و چهار، نظر به این که در تعیین مستمری بازنشستگی تجدیدنظر خواه، مواد 34 و 77 قانون تامین اجتماعی رعایت نشده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه مارالذکر، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به برقراری مستمری با رعایت تبصره ماده 77 قانون موصوف الذکر صادر و اعلام می کند، رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تقوی - خضرایی

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها