رای شماره 665 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ع/9803447 شماره دادنامه: 9909970906010665 تاریخ: 15/4/99

شاکی: احمد سلامی خانشان

طرف شکایت: وزارت ورزش و جوانان

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال دستورالعمل 2150/3/د مورخ 31/3/1396 صادره از معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و دستورالعمل شماره 27/284/ص مورخ 4/6/1398 صادره از فدراسیون کونگ فو

شاکی احمد سلامی خانشان طی درخواستی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان تقاضای ابطال دستورالعمل 2150/3/د مورخ 31/3/1396 صادره از معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و دستورالعمل شماره 27/284/ص مورخ 4/6/1398 صادره از فدراسیون کونگ فو را کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛

دستورالعمل 2150/3/د مورخ 31/3/1396 صادره از معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان که به طور غیر واقع با استناد دادن، دادنامه 135 مورخ 26/2/1396 اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ارسال شده است.

جناب آقای حیدری

رئیس محترم فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی

با سلام

بازگشت به نامه 7/284/د/96 مورخ 20/3/96 و بر اساس دادنامه شماره 135 مورخ 26/2/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اعمال اختیارات ناشی از ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری به اطلاع می رساند که سبک کانگ فوتوآ - 21 تاکنون از این معاونت مجوز فعالیت دریافت نکرده و اجازه فعالیت ندارد.

محمدرضا داورزنی - معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

دستورالعمل شماره 27/284/ص مورخ 4/6/1398 صادره از فدراسیون کونگ فو

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند به استناد نامه شماره 2150/3/ د مورخ 31/3/1396 برگرفته از دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 135 مورخ 26/2/1396 و نامه شماره 23164/30/ص مورخ 13/10/1393 مدیر کل محترم برنامه ریزی و نظارت سبک کونگفوتوآ 21 تا اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط، اجازه فعالیت ندارد. همچنین انجمن کانگ فوتو آ 21 به استناد بند 4 ماده 8 اساسنامه انجمن مارالذکر، حق صدور پروانه داوری، مربیگری، اعطای فنی، برگزاری مسابقات و دائر نمودن باشگاه را ندارد.

لذا مستدعیست به منظور اجرای مقررات و قوانین نسبت به موضوع اقدام فرمایند و نتیجه را به این فدراسیون اعلام نمایید.

جعفر قدرتی - نائب رئیس فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی

خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت:

"دستورالعمل شماره 2150/3/د مورخ 31/3/96 معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به صراحت ممنوعیت سبک و انجمن کانگ فوتوآ را به دادنامه شماره 135 مورخ 26/2/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت داده است و بر همین اساس دستورالعمل شماره 27/284/ص مورخ 4/6/98 صادره از فدراسیون کونگ فو که به تبع دستورالعمل فوق صادر شده و بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی سبک و انجمن از جمله پروانه فعالیت دائمی در سطح ملی با امضای وزیر کشور (ضمیمه 6) و نمونه احکام نمایندگی انجمن از استانداری ها و فرمانداری ها (ضمیمه 8) طبق آیین‌نامه دفاتر نمایندگی سازمان های مردم نهاد مصوب هیات وزیران، دفاتر سبک و انجمن را پلمپ کرده است؛ همچنین برای ممنوعیت سبک و انجمن به ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره کرده است که اساساً ارتباطی به یکدیگر ندارد. با توجه به اینکه سبک و انجمن کانگ فوتوآ 21 از سال 79 مجوز رسمی از سازمان تربیت بدنی اخذ کرده و در سال 85 با تایید قدمت و موجودیت سبک، موافقت تبدیل شدن آن به انجمن از طرف سازمان تربیت بدنی صادر شده است (ضمیمه 7) علیهذا تقاضای ابطال دستورالعمل های مورد اعتراض که مغایر با اصول 40 و 142 و 143 قانون اساسی (که نمی توان حقی را از شخصی گرفت مگر به حکم قانون) و مغایر اصول 2، 3 و 7 قانون اساسی است (که هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری را منع و نهی کرده است) را دارم."

در پاسخ به شکایت مذکور، فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی طی لایحه شماره 98-3447-3 مورخ 1/11/98 چنین پاسخ داده است:

فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی با استناد به فصل اول از ماده یک اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری ج.ا.ا. تحت نظر وزارت ورزش و جوانان است؛ بر همین اساس چون مطابق نامه شماره 2150/3/د مورخ 31/3/96 معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان سبک کانگ فوتوآ 21 تاکنون از این معاونت مجوز فعالیت دریافت نکرده و اجازه فعالیت ندارد، دستورالعمل شماره 27/284/ص مورخ 4/2/98 را جهت اجرا صادر و به استان ها اعلام کرده است؛ 2- سبک کانگ فوتوآ 21 در صورتی حق فعالیت دارد که تحت نظر این فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان اجازه فعالیت را کسب کند. اما انجمن کانگ فوتوآ 21 که دارای (مجوز) فعالیت از وزارت کشور است می‌تواند فعالیت خود را در حدود اساسنامه انجام دهد ولی حق صدور پروانه داوری، مربیگری، اعطای فنی، برگزاری مسابقات و دایر کردن باشگاه را ندارد چرا که این موارد مطابق فصل دوم بند 2 از ماده 3 اساسنامه فدراسیون از وظایف فدراسیون است؛ بنابراین چون سبک کونگ فوتوآ 21 تاکنون مجوز فعالیت خود را از وزارت ورزش و جوانان کسب نکرده بنابراین حق فعالیت ندارد.

وزارت ورزش و جوانان نیز طی لایحه شماره 98-3447-4 مورخ 21/11/98 چنین پاسخ داده است:

1- دستورالعمل معترض عنه در راستای اجرای دادنامه شماره 135 مورخ 26/2/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ مطابق ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده 29 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند و سازمان نیز مغایرت یا عدم مغایرت تشکیلات مذکور با الگوها، ضوابط و شاخص های مربوطه را اعلام کنند. در شرح وظایف معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و اجزاء بند 3-4 شرح وظایف دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفه ای معاونت مذکور، برنامه ریزی و نظارت بر بررسی و مطالعه رشته های ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم جهت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب تشکیلات مصوب و و برنامه ریزی و نظارت بر بررسی مطالعه و اتخاذ تصمیم در خصوص رشته های رزمی و سطح بندی و تفکیک آنها ذکر شده است؛ لذا اختیار تاسیس و صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت تشکیلاتی از قبیل کمیته، انجمن، فدراسیون و غیره در صلاحیت معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای است؛

2-مطابق مواد 1 و 4 قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی، صدر و لغو پروانه باشگاه ها و ایجاد هماهنگی فعالیت های مرتبط با تربیت بدنی در کشور اعم از فدراسیون ها، هیات های ورزشی، مراکز تربیت بدنی و... در صلاحیت ذاتی سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان) است و بر همین اساس سبک کانگ فوتوآ 21 فاقد مجوز فعالیت قانونی است؛

3- فعالیت سبک کانگ فوتوآ 21 قبل از صدور رای هیات عمومی غیر قانونی اعلام شده و دادنامه شماره 135 مورخ 26/2/96 هیات عمومی مبنی بر ابطال دستورالعمل ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی به زمان تصویب مصوبه تسری داده نشده است؛

4- همچنین شاکی حاضر به همکاری با وزارت ورزش و جوانان جهت بررسی و صدور مجوز تمدید و عدم تمدید برای سمن هایی که فعالیت آنها در حوزه ورزش و جوانان تعریف شده نیست (بر مبنای تفاهم نامه سال 91 ناظر به همکاری وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان مستنداً به آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد شماره 27863/ت31281 مورخ 8/5/84)

نظریه تهیه کننده گزارش:

به نظر اینجانب تصمیم مورد اعتراض اخیر، مصداق آیین‌نامه، نظامنامه و مقررات بر خلاف رویه هیات عمومی نمی‌باشد مع الوصف و با تلقی شمول ماده 12 وزارت ورزش، با اشاره به «سبک» کانگ فوتو آ - 21، تلاش نموده تا علی الظاهر متعرض «انجمن» شاکی که دارای مجوز فعالیت مرتبط با اساسنامه است نشود و در عین حال به نحوی انشاء تصمیم نموده که تلقی عدم جواز فعالیت انجمن را نیز داشته باشد که در عمل هم این امر واقع شده است. علی ایحال آنچه که می‌تواند موثر در تصمیم گیری باشد اینکه «سبک» فاعل و مباشر نیست تا قادر به فعالیت قانونی یا غیرقانونی باشد و از این جهت که وزارت ورزش بدون ذکر صحیح فاعل و مباشر و مصادیق مجاز یا غیر مجاز فعالیت مرتبط با این سبک ورزش مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است اطلاق آن موجب تسری به هرگونه فعالیت منجمله پژوهشی، تحقیقی و غیره که ارتباطی به صدور مجوز، برگزاری مسابقات، داوری ندارد می‌شود که از این حیث خارج از حدود صلاحیت وزارت ورزش می‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمد برازنده

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی

اولاً مطابق ماده 2 از اساسنامه انجمن کانگ فوتوآ 21 فعالیت های علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و... با رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و مطابق بند 4 ماده 8 این اساسنامه صدور پروانه در موارد کارت داوری، کارت مربیگری، اعطای کسب، اعطای فنی، اعطای کمربند، برگزاری مسابقات و دایر کردن باشگاه مجاز نیست و کلیه موارد فوق مطابق بند 5 ماده 8 از اساسنامه مذکور در صورت نیاز پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط ذیصلاح به مرحله اجرا درخواهد آمد؛ ثانیاً مطابق ماده 4 اساسنامه فدراسیون، برگزاری مسابقات ورزشی، برگزاری دوره های آموزشی توجیهی، ارتقای مربیگری و داوری از جمله وظایف فدراسیون شمرده شده است. نظر به اینکه سبک ورزشی متفاوت از انجمن ورزشی بوده و امکان فعالیت سبک ورزشی منوط به شناسایی و فعالیت آن تحت نظر فدراسیون مربوطه است علیهذا نامه شماره 2150/3/د مورخ 31/3/1396 صادره از معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و نامه شماره 27/284/ص 98 مورخ 4/6/1398 صادره از فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی متضمن عدم امکان فعالیت سبک کونگ فوتوآ 21 تا اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط، مخالفتی با قوانین و مقررات حاکم بر موضوع ندارد و بر این اساس مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد؛ این رای ظرف مهلت بیست از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (7 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها