اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تعقیب جرم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/29
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش

موضوع

اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تعقیب جرم

پرسش

شخص الف محکوم به تحمل بزه مجازات مال غیر می‌شود و پس از ابلاغ قانون کاهش مجازات تعزیری، در مرحله واخواهی حضور پیدا می‌نماید و بیان می‌دارد با توجه به اینکه میزان موضوع مورد معامله زیر 100 میلیون تومان بوده است و شاکی می‌بایست ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت می‌نمود لیکن اقدام به این امر ننموده است، لذا تقاضای صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ حصول مرور زمان را می‌نماید. حال با توجه به قابل گذشت شدن بزه موصوف؛ آیا اعمال ماده 106 قانون مجازات اسلامی، قانونی است؟

نظر هیئت عالی

مدت یکسال مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 آغاز می‌شود و حق مکتسبه شاکی باقی است.

نظر اکثریت

در فرض مساله می‌بایست مستند به ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. چراکه قانون جدید حسب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون مساعد به حال متهم محسوب می‌شود که نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون موثر است. مضافاً اینکه حسب بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فوراً اجرا می‌شود و ماده مطلق جرائم را بیان نموده است که شامل انتقال مال غیر موضوع سوال نیز می‌شود.

نظر اقلیت

باید قائل به تفکیک شد؛ بدین صورت که چنانچه شاکی:
1- تا تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 سپری شده باشد می‌بایست قرار موقوفی صادر نمود.
2- قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده باشد با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، دیگر موجبی برای اعمال ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد. مضافاً اینکه در فرض سوال باید حق مکتسبه شاکی را در نظر بگیریم و اعمال ماده 106 در فرض مساله، با عدالت سازگاری ندارد.

منبع
برچسب‌ها