نظریه مشورتی شماره 7/1400/1275 مورخ 1400/10/15

تاریخ نظریه: 1400/10/15
شماره نظریه: 7/1400/1275
شماره پرونده: 1400-1/10-1275 ع

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس قوه قضاییه برابر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود.
ثانیاً، صلاحیت هر قاضی تابعی از صلاحیت دادگاهی است که در آن دارای سمت قضایی است و با توجه به این‌که با لحاظ مواد قانونی نظیر ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدر ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه‌ها به دادگاه‌های حقوقی، کیفری یک، کیفری دو، انقلاب، اطفال و نوجوانان و نظامی تقسیم می‌شوند، بنابراین اصولاً صدور ابلاغ دادرسی باید برای هر یک از دادگاه‌های مزبور به تصریح قید شود و صدور ابلاغ دادرسی به صورت کلی و بدون این‌که به دادگاه معینی اختصاص داشته باشد صحیح به‌ نظر نمی‌رسد؛ ضمناً صدور ابلاغ دادرس دادگاه کیفری و حقوقی برای قاضی با حفظ سمت قضایی وی فاقد منع قانونی است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)