تنفیذ انفساخ قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای اعلام انفساخ قرارداد قابل استماع در دادگاه می‌باشد؛ زیرا طرفین بر اساس آثار انفساخ ملزم به انجام تعهدات از جمله استرداد می‌باشند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/24

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع. س.الف.الف. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت آقایان 1 . ح. 2 . ب.الف. شهرتین ح.ز. به خواسته صدور حکم به اعلام انفساخ عقد بیع و الزام خواندگان به استرداد مبیع با احتساب خسارات وارده به شرح متن دادخواست تقدیمی که متعاقب آن آقای ج. الف. و خانم س. شهیدی به عنوان وکلای خواندگان وارد دعوی گردیدند و ماحصل ادعای وکیل خواهان بدین شرح است که موکل مالک ششدانگ یک قطعه زمین با حدود اربعه مشخص می‌باشد که مطابق مبایعه نامه عادی مورخه 89/9/12 به خواندگان واگذار می‌نماید با عنایت به اینکه خواندگان ثبت به ایفای تعهدات خود مبنی بر پرداخت وجوه چکهای تودیعی بر نیامده و شرط فاسخ در مبایعه نامه محقق و موجب انحلال قهری و انفساخ آن گردیده است و ادامه تصرفات خوانده ردیف دوم غیر قانونی و مکلف به رفع تصرف از پلاک متنازع فیه می‌باشد تقاضای رسیدگی دارم دادگاه با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مدارک و مستندات پیوست پرونده و اظهارات وکیل وی در لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده و جلسه دادرسی و نیز مستفاد از دفاعیات وکلای خوانده در جلسه دادگاه و نیز ملاحظه رونوشت مصدق دادنامه شماره --- - 91/11/5 موضوع پرونده کلاسه --- صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی ملارد و نیز دادنامه شماره --- - 92/4/10 صادره از شعبه --- دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران که متکی به استدلال حقوقی و نظریه قضایی موجه و مدللی می‌باشد مبنی بر اینکه در موضوع و فرایند انفساخ که انحلال قهری عقد هیچ گونه نیازی به اعلام آن نیست زیرا اراده طرفی از طرفین قرارداد در تحقق آن.......... نداشته و نیاز به اعمال اراده در آن کلا منفی می‌باشد... و ادعای تایید و تنفیذ در آن فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می‌باشد چرا که در عقود واقعه بین متعاملین به طور قهری و غیر ارادی منجل شود تائید و تنفیذ آن ضرورتی ندارد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی ملارد - احمد سرپناه سورکوهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/29

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ع. س.الف.الف. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان یالا اوغلان ح.ز. و ح. ح.ز. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 577 مورخ 1394/06/24 شعبه چهارم محترم دادگاه عمومی حقوقی ملاردکه به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر خواه نسبت به اعلام انفساخ عقد بیع والزام به استرداد مبیع وخسارات وارده صادر اشعار داشته ،مالا وموجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت واستعداد تایید واستواری را نداشته.مستلزم نقض می‌باشد زیرا:طرفین براساس آثار انفساخ قراردادملزم به اجرای تعهدات قرار دادی وقانونی می‌شوند همچون استرداد مبیع که مستلزم رسیدگی ماهوی به این موضوع می‌باشد بااین وصف دعوای بدوی مطابق مقررات قانونی مطرح شده ودلیلی بر عدم استماع آن وجود نداشته بناء علیهذا به مراتب معنونه مبیه مارًالذکر،دادگاه باقبول وپذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه مستندابه ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ،ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ،درنتیجه جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده شود.رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

جعفر افراشی - فرشید شرفی

منبع
برچسب‌ها